artykuł nr 1

LIII Sesja Rady Miasta - 28 czerwca 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LIII/916/06 w/s upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do złożenia zażalenia na postanowienia Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na okres lipiec – październik 2006 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Plan pracy Komisji Administracji I Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na okres lipiec – październik 2006 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 5 - Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta w Piotkowie Trybunalskim na II półrocze 2006 roku 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 4 - Plan pracy Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na okres lipiec – październik 2006 r. 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 3 - Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych na II półrocze 2006 roku 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 2 - plan pracy Komisji Budżetu Finansów i Planowania Rady Miasta w Piotkowie Trybunalskim na II półrocze 2006 roku 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na okres lipiec – październik 2006 r. 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/915/06 w/s ustalenia planów pracy komisji problemowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2006 roku 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/914/06 w/s skargi Pani Jolanty Świderskiej zamieszkałej przy ulicy Sulejowskiej 31C m 14 w Piotrkowie Trybunalskim na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 - okręgi wyborcze, numery, granice, liczba radnych w każdym okręgu wyborczym 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/913/06 w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/912/06 w/s utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Obwody głosowania w wyborach do Rady Miasta 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/911/06 w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/910/06 w/s odwołania darowizny nieruchomości należącej uprzednio do Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Batorego 10, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 21 numerami działek: 325, 326/3 i 326/4 o łącznej powierzchni 0,7124 ha. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/909/06 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego – Nałkowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/80 o powierzchni 0,0800 ha 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/907/06 w/s nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonych jako działki nr 25/25, 25/27 i 25/35 w obrębie geodezyjnym nr 13, przeznaczonych pod realizację projektowanej ulicy dojazdowej 12 KD 1/ 2. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/907/06 w/s nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonych jako działki nr 218 oraz część działki nr 127 w obrębie geodezyjnym nr 20 oraz udziałów w działkach nr 217 i nr 213 w obrębie geodezyjnym nr 20, przeznaczonych pod przedłużenie istniejącego odcinka ulicy Broniewskiego 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/906/06 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek 410/38, 410/19, 315/77 i 410/21 o łącznej powierzchni 0,2488 ha położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Modrzewskiego 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/905/06 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wierzejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek: 110 i 111 o łącznej pow. 0,2013 ha 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/904/06 w/s zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Kostromskiej na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Tryb. położoną przy ul. Belzackiej 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/903/06 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/902/06 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/901/06 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/900/06 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Statut Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nt LIII/899/06 w/s nadania statutu Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu w Piotrkowie Trybunalskim 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Statut Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/898/06 w/s nadania statutu Domowi Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Statut Pogotowia Opiekuńczemu w Piotrkowie Trybunalskim 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/897/06 w/s nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Piotrkowie Trybunalskim 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Statut Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/896/06 w.s zmiany statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIII/895/06 w/s zmiany Uchwały Nr VIII/87/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/894/06 w/s sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełniącego funkcję Starosty do wprowadzania zmian w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Powiatu Ziemskiego Piotrkowskiego, będącej w trudnej sytuacji materialnej”. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/893/06 w/s upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do zawarcia porozumienia z zainteresowanymi powiatami województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka II" w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/892/06 w/s upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży w roku szkolnym 2006/2007". 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/891/06 w/s upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006/2007". 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 788 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/890/06 w/s zmiany uchwały Nr XXI/317/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/889/06 w/s zmiany uchwały Nr XLIII/759/05 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2005 r., w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/888/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/887/06 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/886/06 w/s podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim jego objęcie i pokrycie go w całości wkładem pieniężnym 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki Nr 10, 11, 12 - Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych; Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów; Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Wieloletni plan inwestycyjny 2006 - 2008 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Prognoza spłaty długów w latach 2007 - 2015 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5/1 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Tryb. na 2006 rok 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - prognoza długu miasta Piotrkowa Tryb. na 2006 rok 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków 108 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na rok 2006 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/885/06 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2006 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LII Sesja Rady Miasta - 31 maja 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LII/882/06 w/s uzgodnienia projektu zmiany planu ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego dla części Parku wchodzącej w obszar miasta 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/881/06 w/s ustalenia przebiegu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/880/06 w/s założenia Zaocznego Technikum Uzupełniające w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/879/06 w/s założenia Szkoły Policealnej w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/878/06 w/s zmiany nazwy Technikum Gastronomiczno - Spożywczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/877/06 w/s likwidacji Technikum Hotelarskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/876/06 w/s likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/875/06 w/s likwidacji Technikum Poligraficznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/874/06 w/s likwidacji Technikum Mechatronicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/873/06 w/s likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/872/06 w/s likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/871/06 w/s sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody miasta Piotrkowa Trybunalskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/870/06 w/s procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/869/06 w/s określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/868/06 w/s określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/867/06 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/866/06 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 190.000,00 zł 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 - Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 r. 11 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2006 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 9 - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Wieloletni program inwestycyjny 2006-2008 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Prognoza spłaty długów w latach 2007-2015 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 3/1 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 rok 9 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 r. 9 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/865/06 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2006 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

LI Sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2006 r.

Załączniki:
Załacznik Nr 1 - Statut jednostki pomocniczej osiedla "Wyzwolenia - Sulejowska" 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/864/06 w/s utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedle „Wyzwolenia- Sulejowska” i nadania jej statutu 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/863/06 w/s wystąpienia do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/862/06 w/s skargi Pana Janusza Nowackiego zamieszkałego w Piotrkowie Trybunalskim na Komendanta Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/861/06 w/s nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/860/06 w/s upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do zawarcia umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego o udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/859/06 w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piotrkowskim dotyczącego współfinansowania zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/858/06 w/s przejęcia na własność Gminy Piotrków Trybunalski pojazdów samochodowych 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr LI/857/06 w/s przystąpienia Miasta Piotrków Trybunalski do Stowarzyszenia na rzecz przebudowy drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi ekspresowej S 12 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/856/06 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej jako działki nr 260 o powierzchni 0,0180 ha i nr 257 o pow. 0,0140 ha, m2 położone w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 70-72 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/855/06 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przyul. Narutowicza 52-58B 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/854/06 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/619 o pow. 247 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Baczyńskiego 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/853/06 w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy odpłatnego użytkowania działki położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 9 oznaczonej numerem 327 o powierzchni 0,0088 ha 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/852/06 w/s nieodpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 590/9 o pow.0,0630 ha położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Puszczyńskiego i Fabianiego 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/851/06 w/s podwyższenia kapitału zakładowego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim jego objęcie i pokrycie go w całości wkładem pieniężnym 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/850/06 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 150.000,00 zł 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/849/06 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 300.000,00 zł 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/848/06 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 120.000,00 zł 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/847/06 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 150.000,00 zł 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
chwała Nr LI/846/06 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 60.000,00 zł 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/845/06 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 300.000,00 zł 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/844/06 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 100.000,00 zł 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/843/06 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 200.000,00 zł 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/842/06 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 200.000,00 zł 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/841/06 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 300.000,00 zł 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/840/06 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2006 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/839/06 w/a udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

L Sesja Rady Miasta - 5 kwietnia 2006 r.