Deklaracja Dostępności

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-25 .

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Jarzębska, m.jarzebska@piotrkow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 732 30 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obsługuje klientów w 4 lokalizacjach:

1. Budynek przy Pasażu K. Rudowskiego 10.

Wejście główne do Urzędu jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej od strony Pasażu K. Rudowskiego 10. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone umożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking z wydzielonymi, oznakowanymi i przystosowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych.  Przejście do holu jest przez wiatrołap. W holu po lewej stronie znajduje się Punkt Informacyjny, a na ścianie przy schodach umieszczona jest tablica informacyjna. Na „półparterze” znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, do której prowadzą schody. Dostęp do „półparteru” budynku dla osób na wózkach inwalidzkich jest możliwy od Strony Urzędu Stanu Cywilnego.

Wejście do Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowane jest na ścianie szczytowej budynku, od strony ul. Próchnika. Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonymi, oznakowanymi i przystosowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych. Do budynku można dostać się po schodach lub zewnętrzną windą przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy dolnej stacji windy znajduje się dzwonek i tablica informacyjna o treści: „Informacja dla osób niepełnosprawnych, przed uruchomieniem windy zadzwoń”. Naciśnięcie przycisku powoduje przywołanie pracownika urzędu. Osoby, na wózkach inwalidzkich, które chcą skorzystać z toalety dla osób niepełnosprawnych powinny skorzystać z windy zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego.  Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych. W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy obsługujący stanowiska Biura Obsługi Mieszkańców. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa wideotłumacza języka migowego dostępna jest w budynku Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście A), w godzinach pracy Urzędu Miasta.

2. Budynek przy ul. Szkolnej 28 (wejście A, B).

W budynku są dwa oznakowane literami „A” i „B” wejścia znajdujące się na ścianie frontowej od strony ul. Szkolnej. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking z wydzielonymi, oznakowanymi i przystosowanymi miejscami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych, które znajdują się przy obu wejściach. 

Wejście A wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone umożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku jest na poziomie chodnika. Po lewej stronie wejścia znajduje się zewnętrzna winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, którą uruchamia pracownik Biura Obsługi Mieszkańców po wcześniejszym skorzystaniu przez klienta z dzwonka zamontowanego przy windzie. Hol znajduje się po lewej stronie klatki schodowej, do której prowadzi wiatrołap. W holu znajduje się Punkt Informacyjny, natomiast po prawej stronie, przy klatce schodowej, umieszczona jest tablica informacyjna. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku, w specjalnie do tego przygotowanym pokoju. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym. W pokoju przeznaczonym dla obsługi osób niepełnosprawnych, znajdującym się po lewej stronie Punktu Informacyjnego, znajduje się wideotłumacz języka migowego. Usługa dostępna jest w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Wejście B wyposażone jest w jednoskrzydłowe przeszklone drzwi. Do budynku prowadzą schody. Po prawej stronie znajduje się winda, która umożliwia komunikację między wszystkimi piętrami budynku. Winda dostępna jest dla osób na wózku inwalidzkim. Na panelu windy wyświetla się numer piętra oraz słychać komunikat dźwiękowy, a także posiada znaki wyczuwalne dotykiem.

W pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do holu prowadzi wiatrołap. W holu na parterze zlokalizowany jest Punkt Informacyjny, a na drzwiach prowadzących na klatkę schodową znajduje się tablica informacyjna. Na parterze znajdują się stanowiska obsługowe Biura Obsługi Mieszkańców. Na parterze dostępna jest również toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz dla matki z dzieckiem. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym. W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy obsługujący stanowiska Biura Obsługi Mieszkańców. Usługa wideotłumacza języka migowego dostępna jest w wejściu A, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

3. Budynek przy ul. Zamurowej 11 (CIT)

Wejście do Centrum Informacji Turystycznej jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej budynku od ul. Starowarszawskiej. Wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe w połowie przeszklone, umożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Do budynku prowadzi podwyższenie (jeden schodek) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przejście prowadzi bezpośrednio do pomieszczenia obsługi klienta. W pomieszczeniu zgromadzone są gabloty i stojaki z materiałami promocyjnymi, które są ogólnodostępne.  Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa wideotłumacza języka migowego dostępna jest w budynku Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście A), w godzinach pracy Urzędu Miasta.

4. Budynek przy ul. Farnej 8.

Wejście do Biura Partnerstwa i Funduszy jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej budynku od ul. Starowarszawskiej. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe jednolite uniemożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Brak podjazdu. Do budynku prowadzi podwyższenie (jeden schodek). Przejście prowadzi przez krótki wiatrołap do pomieszczenia obsługi klienta. Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa wideotłumacza języka migowego dostępna jest w budynku Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście A), w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Nie posiadamy.

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
 • Inicjatywa i2010
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Zmiana wielkości czcionki,
 • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
 • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.