Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. XXX Nadzwyczaja Sesja z dn. 2.12.2020 r.

XXX Sesja z dn. 2.12.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zarządzam na dzień: 02 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 10:30 X...

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 15:24

2. Zawiadomienia

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 14:43

3. Komisje Rady

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

Do zakresu działania komisji należy m.in. stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie budżetu, finansów i planowania, analiza sprawozdań z wykonania budżetu przedkładanych przez Prezydenta Miasta i jednostki organizacyjne, kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie budżetu, finansów i planowania. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Czajka Rafał Czechowska Krystyna - Przewodnicząca Czubała Urszula Dajcz Sławomir Gajda Piotr Janik Łukasz Madej Halina Stachaczyk Sergiusz Staszek Marius...

Utworzony: 2018-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 14:32

4. Zawiadomienia

Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 13:49

5. Komisje Rady

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Dajcz Sławomir Dziemdziora Jan PRZEWODNICZĄCY Gajda Piotr Piekarski Andrzej Wężyk-Głowacka Marlena Wójcik Jadwiga WICEPRZEWODNICZĄCA

Utworzony: 2018-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 13:24

6. IV kwartał

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnic...

Utworzony: 2020-11-02 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 11:25

7. IV kwartał

Zarządzenie nr 320 z dn. 1 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 320 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 01 października 2020 roku w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Przedszkola Samorządowego nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 133a Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyci...

Utworzony: 2020-10-01 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 11:16

8. IV kwartał

Zarządzenie nr 321 z dn. 1 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 321 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym nie powodującym utrudnień w ruchu drogowym oraz zmian w jego organizacji organizowanym przez Pana Tomasza Kowalewskiego w dniu 2 października 2020 roku Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach ( Dz.U. z 2019 r., poz. 631) i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm...

Utworzony: 2020-10-01 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 11:15

9. IV kwartał

Zarządzenie nr 322 z dn. 1 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 322 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 01 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 5, 6 i 8, art. 18 ust. 2, art.19, art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z: umową nr 562/IGK/P/2020 z dnia 30.04.2020 r. o wspólny...

Utworzony: 2020-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 11:14

10. IV kwartał

Zarządzenie nr 323 z dn. 1 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 323 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 01 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz § 4 ust. 2 Statutu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/444/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sie...

Utworzony: 2020-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 11:14

11. IV kwartał

Zarządzenie nr 324 z dn. 1 października 2020 r.

Zarządzenie nr 324 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 1 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady Al, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim oraz prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz....

Utworzony: 2020-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 11:13

12. IV kwartał

Zarządzenie nr 325 z dnia 7 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 325 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 października 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 712 z późn. zm.) i art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok...

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 11:12

13. IV kwartał

Zarządzenie nr 326 z dn. 7 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 326 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 15 zo pkt...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 11:08

14. IV kwartał

Zarządzenie nr 327 z dn. 7 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 327 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 października 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje: § 1. Uwzględniając zmiany budżetu Miasta wprowadzone Z...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 10:10

15. IV kwartał

Zarządzenie nr 328 z dn. 8 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 328 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11 Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 10:09

16. IV kwartał

Zarządzenie nr 329 z dn. 8 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 329 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Białej 19. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospoda...

Utworzony: 2020-10-09 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 10:08

17. IV kwartał

Zarządzenie nr 330 z dn. 9 października 2020 r.

Zarządzenie nr 330 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 9 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 712 z późn. zm.) i art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990...

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 10:07

18. IV kwartał

Zarządzenie nr 331 z dn. 9 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 331 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 grudnia 2020 r. ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminu przetargów. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministró...

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 09:59

19. IV kwartał

Zarządzenie nr 332 z dn. 13 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 332 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920), art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713, 1378)...

Utworzony: 2020-10-20 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 09:56

20. IV kwartał

Zarządzenie nr 333 z dn. 21 października 2020 r.

Zarządzenie nr 333 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 21 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11. Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1...

Utworzony: 2020-10-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 09:50