artykuł nr 1

XLV Sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2005 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 4 - Plan pracy Komisji Oświaty Nauki Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2006 roku34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2006 roku23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Plan pracy Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2006 roku25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2006 roku26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2006 roku27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2006 roku23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2006 roku22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/786/05 w/s ustalenia planów pracy komisji problemowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2006 roku22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Projekt programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2006 pod nazwą154 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/785/05 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. „Bezpieczne Miasto 200623 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/784/05 o zmianie uchwały Nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/783/05 w/s zmiany załącznika do Uchwały Nr XLII/749/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/782/05 w/s ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/781/05 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic Stromej i Polnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43 o powierzchni 0.0082 ha.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/780/05 w/s szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Szczegółowe zasady, tryb i wysokość przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/779/05 w/s szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 19 - Plan wydatków jednostek pomocniczych17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 18 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 r.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 17 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 16 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 15 - Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 14 - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 - Plan dotacji dla instytucji kultury15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Prognoza spłaty długów w latach 2007-201117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 r.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Wieloletni plan inwestycyjny 2006-200833 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Plan nakładów na inwestycje na 2006 r.94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Dochody budzetu państwa planowane do uzyskania w 2006 r. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Plan wydatków na zadania z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Plan dotacji na zadania z zakresu administaracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 3 - Plan wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 rok - wg klasyfikacji budżetowej612 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 2006 rok20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta na 2006 rok101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/778/05 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/777/05 w/s określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 10 - Zmiany w palnie dotacji dla pozostałych podmiotów posiadającycj uprawnienia podmiotów publicznych23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Zmiany w planie Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskigo na 2005 r.19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005 - 2007159 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Zmiany a planie nakładów na inwestycje40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na rok 2005 21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/776/05 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200541 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLIV Sesja Rady Miasta - 21 grudnia 2005 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLIV/775/05 w/s wyrażenia zgody na prowadzenie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piotrkowie Trybunalskim działalności w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych i letnich ferii szkolnych22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 - Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 r.119 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/774/05 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Mapa50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Mapa50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/773/05 w/s nadania nazwy „Agrestowa” dla ulicy położonej pomiędzy ulicami Dworską i Energetyków w Piotrkowie Tryb. 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Mapa63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/772/05 w/s nadania nazwy imienia Mieczysława Kobyłeckiego ciągowi pieszo-jezdnemu usytuowanemu od ul. Belzackiej 66 do Al. Sikorskiego w Piotrkowie Tryb. 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/771/05 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: autostrady A-1, al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr. ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr. ew. 201.92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/770/05 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborska – nieruchomości o nr 27, 34 i 36281 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/769/05 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/768/05 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wąskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41 o powierzchni 0.0229 ha23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/767/05 w/s przystąpienia Miasta Piotrków Trybunalski do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/766/05 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służb24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Zmiany w planie dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005 - 2007159 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków159 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 2005 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/765/05 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200542 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XLIII Sesja Rady Miasta - 30 listopada 2005 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLIII/764/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/763/05 w/s zmian składów osobowych komisji Rady Miasta22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/762/05 w/s nadania imienia Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Mapa87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/761/05 w/s chylenia nazw ulic: Tylna, Ziemniaczana, Niwelacyjna, Niedawna oraz nadania nazw: - Logistyczna dla dotychczasowej ul. Tylnej przebiegającej od ul. Rakowskiej do skrzyżowania z dotychczasową ul. Ziemniaczaną, - Spedycyjna dla dotychczasowej ul. Ziemniaczanej przebiegającej od ul. Kaczej do skrzyżowania z dotychczasową ul. Tylną30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/760/05 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 83/9 o powierzchni 0.0112 ha oraz nr 83/11 o powierzchni 0.0328 ha23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/759/05 w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/758/05 w/s zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/758/05 w/s zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Przyczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Naczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/757/05 w/s ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/756/05 w/s zwolnień w podatku od nieruchomości 35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomosci57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/755/05 zmieniająca uchwałę Nr XXX/440/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/754/05 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Zmiany w planie dotacji dla pozostałych podmiotów posiadającyhc uprawnienia podmiotów publicznych22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniek Nr 9 - Spłata pożyczek, kredytów długoterminowych w latach 2006-201016 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2005 19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Wieloletni plan inwestycyjny 2005-2007157 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 5 - Zmiany w palnie wydatków na zadania z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Środki pochadzące z budżetu Unii Europejskiej na rok 2005 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/753/05 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200534 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIII/752/05 w/s objęcia mandatu radnego przez Pana Waldemara Świdra21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

XLII Sesja Rady Miasta - 9 listopada 2005 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLII/751/05 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Molki21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/750/05 w/s skargi Pana Ryszarda Borkowskiego zamieszkałego przy ulicy Narutowicza 20 m 7 w Piotrkowie Trybunalskim na Dyrektora Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Porozumienie33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/749/05 w/s zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/748/05 w/s nabycia od Akademii Świętokrzyskiej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 49 A - ul. Iwaszkiewicza 1 do gminnego zasobu nieruchomości23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/747/05 w/s nabycia od Akademii Świętokrzyskiej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 49 A - ul. Iwaszkiewicza 1 do gminnego zasobu nieruchomości23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/746/05 w/s nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Gospodarczej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 32 numerem działki 266/2 o powierzchni 0,3117 ha.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/745/05 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 51a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30/1 o powierzchni 0.0087 ha23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/744/05 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej działki gruntu położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Jeziornej 5123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/743/05 w/s wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Narutowicza 82, działki nr 243, 244/5 w obrębie 23.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/742/05 w/s wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Narutowicza 104, działka nr 225/1 w obrębie 2324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/741/05 w/s wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski udziału 51668/94990 części w zabudowanej nieruchomości położonej Piotrkowie Tryb. przy ul. Farnej 8, działka nr 126/1 o powierzchni 585 m2 w obrębie 2123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/740/05 w/s sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej, położonej Piotrkowie Tryb. przy ul. Dmowskiego, wchodzącej w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/739/05 w/s nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Jasnej 1, 3 i 5, oznaczonych numerami działek 89/9 o pow. 64 m2 , 89/11 o pow. 68 m2 i 89/13 o pow. 136 m223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/738/05 w/s nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Jasnej 1, 3 i 5, oznaczonych numerami działek 89/9 o pow. 64 m2 , 89/11 o pow. 68 m2 i 89/13 o pow. 136 m224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych z zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 – ujęcie wody „Żwirki” -inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy miasto Piotrków Trybunalski oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej,21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Prognoza skutków finansowych i obciążeń Gminy wynikających z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żwirki”79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniek Nr 2 - Zmiana Miejscowego Palnu Zagospodarowania Przestrzennego "Żwirki" w Piotrkowie Trybunalskim113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 - mapa sytuacyjno-wysokościowaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/737/05 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul.Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 4O9 – ujęcie wody „Żwirki”.85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/736/05 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Tryb. obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/735/05 w/s zmiany Uchwały Nr XXVIII/411/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu w Piotrkowie Trybunalskim 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/734/05 w/s zmiany Uchwały Nr XXXVII/569/05 Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/733/05 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Wniosek24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 - regulamin29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/732/05 w/s przyznawania stypendiów sportowych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/731/05 w/s szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 - Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006.82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/730/05 w/s uchwalenia programu współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2006 rok.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 - Określenie zadań i podział Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2005 rok54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/729/05 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/507/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2005 rok wraz z późniejszą zmieniającą ją Uchwałą Nr XXXIX/624/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku oraz Uchwałą Nr XL/649/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2005r12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 - Miejscki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 r.162 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/728/05 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/727/05 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/726/05 w/s objęcia udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o.w Piotrkowie Trybunalskim i pokrycie ich w całości wkładem pieniężnym33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/725/05 w/s uchylenia Uchwały Nr XXXVI/541/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 350.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: ”Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4”.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/724/05 w/s uchylenia Uchwały Nr XXXVI/540/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 387.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: ”Program termomodernizacji budynków w tym: budynki wspólnot”.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/723/05 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 285.000,00 zł.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Spłata pożyczek, kredytów długoterminowych w latach 2006-201016 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2005 r.19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005 - 2007156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Zmiany w palnie nakładów na inwestycje117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 2 - Środki pochądzące z budżetu Unii Europejskiej na 2005 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/722/05 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200546 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

XLI Sesja Rady Miasta - 5 października 2005 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLI/721/05 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Jerzemu Kukulskiemu21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/720/05 w/s wyrażenia zgody na używanie przez Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filię w Piotrkowie Trybunalskim herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/719/05 w/s przyjęcia zmian do Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2005 pn. „Bezpieczne Miasto 2005 ".29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/718/05 w/s sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z powiatami dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/717/05 w/s organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Schemat organizacyjny DDPS52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 - Statut Dziennego Domu Pomocy Społecznej31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/716/05 w/s nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/715/05 w/s zmiany uchwały Nr VI/78/2003 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/714/05 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości, bądź jej części, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 130/13223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/713/05 w/s przejęcia w zamian za zobowiązania podatkowe na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski od Polskich Kolei Państwowych S.A., nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Towarowej 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/712/05 w/s oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 30/41 o pow. 0,0618 ha, 30/5 o pow. 0,0078 ha i 29/4 o pow. 0,0436 ha, położonej w Piotrkowie Tryb. w rejonie ulic Belzackiej i Kobyłeckiego wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej części budynków – garaży25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/711/05 w/s przejęcia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa, w formie darowizny, własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Polnej 62A – Kostromskiej 45 oznaczonej nr działki 193/6 o powierzchni 0,1115 ha 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/710/05 w/s upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/709/05 w/s zmiany Statutu Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/708/05 w/s ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu będącego podstawą do obliczenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/707/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Panią Teresę Kijanowicz, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 65/744 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/706/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Jerzego Olborskiego, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Pomarańczowej 344 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/705/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Zdzisława Cecotkę, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kotarbińskiego 12A bl. 2744 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/704/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Panią Dorotę Skawińską, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 47 m. 3544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/703/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Pawła Pilarczyka, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 186/188 m. 2344 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/702/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Andrzeja Kołodziejczyka, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zgodnej 1244 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/701/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Piotra Krysztofika, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 2244 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/700/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Grzegorza Adamczyka, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej 7a, bl. 1344 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/699/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Bogusława Rozpendka, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szewska 10 m. 344 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/698/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Ryszarda Kalbarczyka, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiklinowej 1544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/697/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Ignacego Bluja, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Energetyków 1044 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/696/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Edwarda Kwapińskiego, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 19455 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/695/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Stanisława Czerwińskiego, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kołłątaja 7A/342 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/694/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Zdzisława Marlińskiego, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej 444 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/693/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Panią Krystynę Kazubską, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świerkowej 844 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/692/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Panią Aldonę Chodorowicz, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej 8 m.4544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/691/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Mariusza Gosławskiego, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garbarskiej 30/4844 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/690/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Czesława Maszczyka, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie 5544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/689/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Bogdana Nawrockiego, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podmiejskiej 1144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/688/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Arkadiusza Dziębowskiego, zam. w Bełchatowie, Os. Dolnośląskie 218 m. 153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/687/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Panią Urszulę Małgorzatę Ciesielską, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 48/1844 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/686/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Michała Kowalczyka, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podmiejskiej 1844 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/685/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Panią Ewę Kowalczyk, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podmiejskiej 1844 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/684/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Marcina Habrynia, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podmiejskiej 2244 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/683/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Leszka Heleniaka, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szewskiej 4/2844 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/682/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Marcina Wochynia zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podmiejskiej 16.44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/681/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Arkadiusza Dziębowskiego zam. w Bełchatowie, Osiedle Dolnośląskie 218 m.135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/681/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Arkadiusza Dziębowskiego zam. w Bełchatowie, Osiedle Dolnośląskie 218 m.135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/680/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: liniami regulacyjnymi autostrady A-1 i Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201 w obrębie nr 29, wniesionego przez Pana Czesława Maszczyka zam. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Zawodzie 5526 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/679/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicka i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, wniesionego przez Panią Krystynę Hoffer zamieszkałą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 230A43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/678/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicka i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, wniesionego przez Pana Tomasza Rudnickiego zamieszkałego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 23043 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/677/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicka i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, wniesionego przez Panią Annę Jagodzińską zamieszkałą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 252 B43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/676/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Piotrkowie Trybunalskim, zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicka i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, wniesionego przez Panią Danutę Delipacy zamieszkałą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 80/8243 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/675/05 w/s udzielenia poręczenia finansowego Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Piotrkowie Trybunalskim 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/674/05 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/673/05 w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/539/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa ul. Nowowiejskiej od ul. Łódzkiej do ul. Wiatracznej wraz z kanalizacją deszczową"28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 10 do uchwały Nr XLI/672/05 - Zmiany w planie dotacji dla pozostałych podmiotów posiadajacych uprawnienia podmiotów publicznych22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 9 do uchwały Nr XLI/672/05 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 8 do uchwały Nr XLI/672/05 - Zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 7 do uchwały Nr XLI/672/05 - Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych w latach 2006-201022 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 6 do uchwaly Nr XLI/672/05 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2005 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 5 do uchwały Nr XLI/672/05 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005-2007150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 4 do uchwały Nr XLI/672/05 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 3 do Uchwały Nr XLI/672/05 - Zmiany w planie wydatków89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr - 2 do Uchwały Nr XLI/672/05 - Środki pochodzące z bydżetu Unii Europejskiej na 2005 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr - 1 do Uchwały Nr XLI/672/05 - Zmiany w planie dochodów28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XKI/672/05 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer