artykuł nr 1

XVII Sesja Rady Miasta-19 grudnia 2007 r.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr XVII/295/07-Uzasadnienie28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/295/07 ws. skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/294/07-Plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na I półrocze 2008 roku 31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/294/07-Plan pracy Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na I półrocze 2008 roku29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/294/07-Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2008 roku39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/294/07-Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2008 roku30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/294/07-Plan pracy Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na I półrocze 2008 roku38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/294/07-Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na I półrocze 2008 roku27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/294/07-Plan pracy komisji rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na I półrocze 2008 roku 32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/294/07 ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/293/07 o zmianie uchwały Nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/292/07 ws. przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służb, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/291/07 ws. uchylenia uchwały Nr XLIV/775/2005 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2005r. 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/290/07 ws. zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/289/07-Określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2007 rok67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/289/07 ws. zmiany Uchwały Nr VII/93/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2007 rok 17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/288/07 zmieniająca uchwałę Nr VII/94/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.03.2007 roku, w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/287/07 zmieniająca uchwałę nr LIV/924/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30.08.2006 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Piotrków Trybunalski.41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/286/07 ws. wyrażenia zgody na zamianę gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 18 przy ulicy Kapitańskiej, oznaczonej numerem działki 89/3 o pow. 0,0347 ha na nieruchomość gruntową położoną w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 18 przy ulicy Kapitańskiej, oznaczoną numerem działki 89/36 o pow. 0,0356 ha.34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do Uchwały Nr XVII/285/07467 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/285/07 ws. uchwalenia budżetu Miasta na 2008 r.78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do Uchwały Nr XVII/284/07165 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/284/07 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200783 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XVI Sesja Rady Miasta-28 listopada 2007 roku

Załączniki:
Załączniki do Uchwały Nr XVI/248/07136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/248/07 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200787 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/283/07 ws. oświadczeń lustracyjnych Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/282/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia barw miasta Piotrkowa Trybunalskiego.25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/281/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przywrócenia do używalności i określenia herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/280/07 ws. wyboru członków Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/279/07 ws. uchwalenia Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2008 rok.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/278/07 ws. zmiany Statutu Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nt XVI/277/07758 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/277/07 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/276/07MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/276/07 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim.208 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/275/07MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/275/07 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/274/07880 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/274/07 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicy Witosaw Piotrkowie Trybunalskim,33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3/1 do Uchwały Nr XVI/273/07 - Spis faktur356 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/273/07 - Sprawozdanie końcowe/częściowe115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwaly Nr XVI/273/07 ws. określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/273/07-Oferta realizacji zadania publicznego200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/273/07 ws. określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/272/07 ws. ustalenia stref taryfowych (stref TAXI) przy przewozie osób i ładunków taksówkami na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego 30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XVI/271/07 ws. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XVI/270/07 ws. ustalenia wartości jednego punktu będącego podstawą do obliczenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XVI/269/07 ws. zmiany Uchwały Nr VII/93/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2007 rok 85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/268/07 ws. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/267/07 ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/266/07 ws. zmiany uchwały Nr XIX/294/04 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/265/07 ws. przeznaczenia do wydzierżawienia , części zabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wiśniowej 3.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/264/07 ws. nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 144 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 391/1 o powierzchni 0,0053 ha i 391/2 o powierzchni 0,6167 ha. 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XVI/262/07 ws. nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod układ komunikacyjny osiedla Jeziorna II.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/261/07 ws. zmiany uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/260/07 ws. sprawie sprzedaży, w drodze przetargu ustnego, ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Targowej. 32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/259/07 zmieniająca uchwałę Nr XV/234/07 z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego nr 66 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Próchnika 3/5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski, na lokal mieszkalny nr 21 znajdujący się w budynku położonym przy ul. Okrzei 9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiący własność Beaty i Jacka małż. Jendrych. 30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/258/07 ws. nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeźnickiej 2 -Łódzkiej 78 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/2 o powierzchni 0,0090 ha. 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/257/07553 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/257/07 ws/ nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim w terenie zawartym pomiędzy: ul. Broniewskiego, ul. Wierzejską i Jeziorem 'Bugaj'28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/256/07 ws. zmiany uchwały Nr XLI/712/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 05 października 2005 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 30/41 o pow. 0,0618 ha, 30/5 o pow. 0,0078 ha i 29/4 o pow. 0,0436ha, położonej w Piotrkowie Tryb. w rejonie ulic Belzackiej i Kobyłeckiego wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej części budynków ? garaży35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/255/07 ws. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonych numerami 4/9 i 4/10 przy ulicy Al. Armii Krajowej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/254/07 ws. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 532/2 o pow. 22 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Promiennej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/253/07 ws. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Sulejowskiej 35/37, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 180/10 o powierzchni 0,0028 ha 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XVI/252/07 ws. opłaty od posiadania psów35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/251/07 - Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia 26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XVI/251/07 - Naczepy/przyczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/251/07 - Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZAłącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/251/07 - Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/251/07 ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/250/07 ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/249/07-Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2017 roku178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XVI/249/07 ws. przyjęcia ?Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2017 roku?30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XV Sesja Rady Miasta-24 października 2007 r.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr XV/247/0726 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/247/07 ws. skargi Państwa Magdaleny i Wojciecha Piejek na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XV/246/0726 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/246/07 ws. skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 245-Regulamin nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Medalu za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego.43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/245/07 ws. ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz nadawania Medalu za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/244/07-Statut Jednostki Pomocniczej Osiedla 'Przyszłość'820 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/244/07 ws. utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedle ?Przyszłość? i nadania jej statutu. 26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XV/243/07382 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/243/07 ws. dokonania zmiany w uchwale Nr XXXVII/571/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/242/07-Statut496 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/242/07 ws. nadania statutu Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/241/07 ws. powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/240/07 ws. odwołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/239/07-Mapa974 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XV/239/07 ws. wyrażenia woli przystąpienia do zmiany granic administracyjnych Gminy Miasto Piotrków Trybunalski26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/238/07 ws. podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, jego objęcie i pokrycie go w całości wkładem pieniężnym32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/237/07 ws. nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szarych Szeregów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/17 o powierzchni 0,0007 ha. 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/236/07 ws. nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanych działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 18, jako działki: nr 12/3 o pow. 0,0062 ha, nr 57/7 o pow. 0,0049 ha oraz nr 79/1 o pow. 0,0160 ha.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/235/07 ws. nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej działki położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 18, jako działka nr 83/5 o powierzchni 0,0148 ha.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/234/07 ws. zamiany lokalu mieszkalnego nr 66 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Próchnika 3/5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski, na lokal mieszkalny nr 21 znajdujący się w budynku położonym przy ul. Okrzei 9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiący własność Beaty i Jacka małż. Jendrych29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/233/07 ws. uchylenia Uchwały Nr XLIX/830/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zofii Nałkowskiej 50, oznaczonego nr 2.26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/232/07-Prognoza finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Wieloletniego Programu Inwestycyjnego35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1/1 do Uchwały Nr XV/232/07-Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2011157 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/232/07-Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-201127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/232/07 ws. aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 ? 201130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/231/07 ws. uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/230/07 ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/229/07 ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/228/07 -plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/228/07-Zmiana w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/228/07-Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/228/07-Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/228/07-Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/228/07-Wieloletni plan inwestycyjny 2007 - 200963 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/228/07- Zmiany w planie nakładów na inwestycje85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4/1 do Uchwały Nr XV/228/07-Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/228/07-Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/228/07-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/228/07-Zmiany w planie wydatków135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/228/07-Zmiany w planie dochodów29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XV/228/07 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200777 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer