artykuł nr 1

LVI Sesja Rady Miasta - 27 września 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LVI/978/06 w/s zaliczenia nowo-wybudowanego odcinka drogi do kategorii dróg gminnych 696 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - wykaz odcinków dróg o dotychczasowej kategorii dróg powiatowych, które zalicza się do kategorii dróg gminnych 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/977/06 w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/976/06 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LVI/975/06 w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Wykaz odcinków dróg, które pozbawia się kategorii dróg powiatowych 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/974/06 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/973/06 w/s zmiany Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 rok 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/972/06 w/s zmiany Uchwały Nr LIII/907/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonych jako działki nr 218 oraz część działki nr 127 w obrębie geodezyjnym nr 20 oraz udziałów w działkach nr 217 i nr 213 w obrębie geodezyjnym nr 20, przeznaczonych pod przedłużenie istniejącego odcinka ulicy Broniewskiego. 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/971/06 w/s oddania odpłatnie w użytkowanie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. 3 Maja 9 oznaczonej nr działki 327 o pow. 0,0088 ha. 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/970/06 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego do: właścicieli przyległej nieruchomości od strony północnej: właścicieli przyległej nieruchomości od strony południowej; - łącznie wszystkich użytkowników wieczystych nieruchomości w zabudowie szeregowej zlokalizowanej przy ul. Bursztynowej 13-27 - na funkcje zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Bursztynowej 11, oznaczonej jako działki nr 387/1 i 387/5 o łącznej pow.444 m 2 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/969/06 w/s nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 89 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 289/1 o powierzchni 0,0062 ha oraz przy ul. Prostej 154 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 396/1 o powierzchni 0,0111 ha 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/968/06 w/s nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Pawłowskiej 56 - działka nr 46/2 o powierzchni 0,0065 ha, przy ul. Szarych Szeregów - Pawłowskiej – działka nr 45/2 o powierzchni 0,0001 ha, przy ul. Szarych Szeregów 6 – działka nr 44/16 o powierzchni 0,0142 ha 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/967/06 w/s nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 84/2 o powierzchni 0,0212 ha. 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/966/06 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia , całości bądź części zabudowanej nieruchomości, położonej w Uszczynie 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/965/06 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/964/06 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Witosa i Rataja w Piotrkowie Trybunalskim 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/963/06 w/s przyjęcia zmian do Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. „Bezpieczne Miasto 2006” 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/962/06 w/s zmiany statutu instytucji kultury p.n. Instytut Badań nad Parlamentaryzmem w Piotrkowie Trybunalskim 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/961/06 w/s ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej w Piotrkowie Trybunalskim 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 - Plan wydatków jednostek pomocniczych 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 - Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Wieloletni plan inwestycyjny na 2006-2008 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Zmiany w planie wydatków na inwestycje 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Prognoza spłaty długów w latach 2007 - 2015 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 rok 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków 116 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 2 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 2006 rok 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/960/06 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2006 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LV Sesja Rady Miasta - 12 września 2006 r.

artykuł nr 3

LIV Sesja Rady Miasta - 30 sierpnia 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/958/06 w/s upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta do zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/957/06 w/s przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z kontroli realizacji umów darowizn nieruchomości za lata 2000 – 2005 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/956/06 w/s przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z kontroli p.n. „Rekontrola wydatków miasta w Dziale 750 – Administracja Publiczna za 2004 rok”. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/955/06 w/s skargi Pana Henryka Alamy zamieszkałego przy ulicy Słowackiego 52 m 10 w Piotrkowie Trybunalskim na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Waldemara Matusewicza 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/954/06 w/s świadczenia usług kserograficznych dla klientów Urzędu Miasta 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/953/06 w/s uchwalenia zmian w Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/952/06 w/s zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik - Statut Świetlicy Środowiskowej „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/951/06 w/s nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej "Bartek" w PiotrkowieTrybunalskim 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik - Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/950/06 w/s nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie W Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/949/06 w/s zmiany statutu jednostki organizacyjnej – Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/948/06 w/s zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 - Określenie zadań i podział Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/947/06 w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/823/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok. 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/946/06 w/s zmiany uchwały Nr XLVII/798/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 lutego 2006 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji” 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Porozumienie 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/945/06 w/s zmian w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/619/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Powiatu Ziemskiego Piotrkowskiego, będącej w trudnej sytuacji materialnej”. 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/944/06 w/s zmian w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/619/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Powiatu Ziemskiego Piotrkowskiego, będącej w trudnej sytuacji materialnej”. 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/943/06 w/s przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży w roku szkolnym 2006/2007”. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/942/06 w/s przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006/2007”. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/941/06 w/s uchylenia Uchwały Rady Miasta nr LIII/894/06 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełniącego funkcję Starosty do wprowadzania zmian w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Powiatu Ziemskiego Piotrkowskiego, będącej w trudnej sytuacji materialnej”. 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/940/06 w/s uchylenia Uchwały Rady Miasta nr LIII/892/06 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w roku szkolnym 2006/2007" 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/939/06 w/s uchylenia Uchwały Rady Miasta nr LIII/891/06 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006/2007”. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Statut 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/938/06 w/s utworzenia instytucji kultury p.n. Instytut Badań nad Parlamentaryzmem w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania jej statutu 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/937/06 w/s zamiany nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 30 a,b, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski na zabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Demczyka 16-28, stanowiącą współwłasność osób fizycznych. 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/936/06 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 62 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/935/06 w/s sprzedaży ,w drodze ustnego przetargu ograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Jerozolimskiej nr 108, ozn. numerem działki 470 o pow.0,0674 ha. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/934/06 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 343/1 o pow. 101 m2 i nr 343/2 o pow. 9 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wolborskiej. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/933/06 w/s sprzedaży ,w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Szerokiej nr 4, ozn. numerem działki 563 o pow.0,0022 ha 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/932/06 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej 18 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 54/7 o powierzchni 0,0270 ha 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/931/06 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Pawłowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 164/1 o powierzchni 0,0144 ha i nr 164/2 o powierzchni 0,0100 ha 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/930/06 w/s zmiany upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/929/06 w/s zmiany Statutu Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/928/06 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/927 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/926/06 w/s objęcia przez Gminę Piotrków Trybunalski udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/925/06 w/s wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 1,2271 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego i ul. Źródlanej do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin 117 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/924/06 w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Piotrków Trybunalski 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 - Wniosek 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/923/06 w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/922/06 w/s przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” i zwolnień w podatku od nieruchomości 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/921/06 w/s trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/920/06 zmieniająca uchwałę Nr LII/871/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody miasta Piotrkowa Trybunalskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/919/06 w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr LI/846/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: “Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Słowackiego od ul. Kostromskiej do ul. Daniłowskiego” 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/918/06 w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr LI/844/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: “Termomodernizacja sali gimnastycznej w SP Nr. 12 w ramach programu termomodernizacja budynków 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 - Plan wydatków jednostek pomocniczych 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Wieloletni plan inwestycyjny 2006-2008 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 6 - Zmiany w planie nakładów ma inwestycje 71 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 5 - Prognoza spłaty długów w latach 2007-2015 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4/1 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 r. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 r. 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków 125 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 2 - środki pochodzace z budżetu Unii Europejskiej na 2006 r. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/917/06 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2006 87 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer