artykuł nr 1

LIV Sesja Rady Miasta z dn. 31.08.2022 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/678/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LIV/678/22 14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/679/22 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LIV/679/22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/680/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/681/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/682/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/683/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/684/22 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Życzliwej 26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/685/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów specjalnych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/686/22 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/687/22 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/688/22 w sprawie przekazania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania 38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/689/22 w sprawie 8 użytków ekologicznych zlokalizowanych na terenach leśnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/690/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/691/22 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/692/22 w sprawie nadania Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/693/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok 31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/694/22 w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/695/22 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/696/22 w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/697/22 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych346 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/698/22 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LIII Sesja Rady Miasta z dn. 29.06.2022 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LIII/677/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/676/22 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/675/22 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/674/22 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/673/22 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/672/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Młynarskiej, Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/671/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/670/22 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski oraz osoby fizyczne, funkcjonujące na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/669/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2022/202316 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/668/22 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/667/22 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/666/22 w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/665/22 w sprawie nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. oraz zawieszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/664/22 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/663/22 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/662/22 zmieniająca Uchwałę Nr L/632/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej 1930 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/661/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia na nieruchomość położoną przy ul. Przemysłowej 34c19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/660/22 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy Al. Armii Krajowej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/659/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomość gminną położoną przy ul. Dębowej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/658/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/657/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 12529 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/656/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Górnej 329 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/655//22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karłowicza 1229 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/654/22 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do uchwały Nr LIII/654/22 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta MiastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/653/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do uchwały Nr LIII/653/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

LII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dn....

Podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta nie podjęto żadnych uchwał.
artykuł nr 4

LI Sesja Rady Miasta z dn. 25.05.2022 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LI/644/22 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/645/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/646/22 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok.16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/647/22 w sprawie zmiany WPF Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/648/22 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 r.195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/649/22 w sprawie uchwałę Nr XLIX/619/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok 15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/650/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/651/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej i Sadowej w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do Uchwały Nr LI/651/22 199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/652/22 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

L Sesja Rady Miasta z dn. 27.04.2022 r.

Załączniki:
Uchwała Nr L/643/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/642/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie skargi na Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/641/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/640/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zerwania umów partnerskich z miastami Kostromą (Federacja Rosyjska) i Mołodeczno (Republika Białorusi)19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/639/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim23 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/638/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr L/638/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/637/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2022370 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/636/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr L/636/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej708 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/635/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 63 i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/531/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/634/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 63 i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/530/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/633/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/632/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej 1927 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/631/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr L/631/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/630/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr L/630/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer