artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych dla kontraktu - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt nr I, w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-003/07

Załączniki:
Sprostowanie do ogłoszenia MB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2 1,002 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 917 KB
Zmiana treści subklauzuli 22.4 894 KB
Zmiana treści STWiORB 878 KB
Pytania i odpowiedzi MB
PW-część ściekowa-kolejna zmiana 29 MB
PW-część osadowa-kolejna zmiana 24 MB
Instrukcja eksploatacji, projekt rozruchu, STWiORB MB
Zmiana załącznika nr 1a MB
Zmiana treści subklauzuli 14.7 721 KB
Pytania i odpowiedzi MB
Uwaga!! Uwaga!!Zmiana terminu skladania ofert MB
Zmiana treści ogłoszenia!! MB
Pytania i odpowiedzi 6 646 KB
Zmiana treści SIWZ 338 KB
Ogłoszenie dodatkowych informacji MB
Uwaga!! Uwaga!!Zmiana terminu skladania ofert 243 KB
Pytania i odpowiedzi 5 553 KB
Specyfikacja techniczna, ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i powłoki zabezpieczające 169 KB
Pytania i odpowiedzi 4 MB
Zmiana treści subklauzuli11.10 Warunków Szczególnych Kontraktu 343 KB
Ogłoszenie dodatkowych informacji 84 KB
Uzupełnienie dokumentacji MB
Pytania i odpowiedzi 3 MB
Uzupełnienie dokumentacji w nawiązaniu do udzielanych odpowiedzi MB
Pytania i odpowiedzi 2 MB
Zmiana informacji dodatkowych 212 KB
Ogłoszenie dodatkowych informacji 214 KB
Specyfikacja techniczna - Instalacje technologiczne 524 KB
Pytania i odpowiedzi MB
Dokumentacja geotechniczna MB
Zestawienie zmian w dokumentacji 184 KB
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne oczyszczalni scieków 2008 MB
Załącznik 1 a do oferty - zmieniony 278 KB
STWiORB - zmieniony MB
Sieci branża elektryczna - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - wodociąg - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - woda technologiczna - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - tłuszcze_powietrze_PIX_piasek cz. 4 - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - sieci węzła osadowego - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - sieci technologiczne osadowe - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - ścieki (sur_desz_oczysz) grawitacyjne cz. 1 - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - osad wstępny recycyrkulowany cz. 2 - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - odc_os_desz_cz_pływ cz. 3 - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja sanitarna - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja deszczowa - zmieniony MB
Sieci międzyobiektowe - CO - zmieniony MB
Kosztorys-przedmiar zagregowany - zmieniony 171 KB
Drogi - zmieniony MB
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 2 st - zmieniony MB
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 1 st - zmieniony MB
Część ściekowa - stacja pomiaru ścieków oczyszczonych - zmieniony 338 KB
Część ściekowa - stacja dozowania PIX - zmieniony MB
Część ściekowa - reaktor - zmieniony MB
Część ściekowa - pompownia wysokich ciśnień - zmieniony 12 MB
Część ściekowa - pompownia scieków i osadów - zmieniony 16 MB
Część ściekowa - piaskownik PROJ - zmieniony MB
Część ściekowa - piaskownik ISTN - zmieniony MB
Część ściekowa - osadnik wtórny - zmieniony MB
Część ściekowa - osadnik wstępny - zmieniony MB
Część ściekowa - kanały otwarte i kanał awaryjny - zmiany 339 KB
Część ściekowa - budynek krat i wiata - zmieniony 11 MB
Część ściekowa - budynek energetyczny - zmieniony MB
Część ściekowa - budynek dmuchaw - zmieniony MB
Część ściekowa - biofiltr - zmieniony MB
Część osadowa - zbiornik osadu przefermentowanego - zmieniony MB
Część osadowa - zbiornik osadów zmieszanych 21B biofiltr - zmiany MB
Część osadowa - stacja zagęszczania osadu nadmiernego - zmieniony 12 MB
Część osadowa - stacja polielektrolitu - zmieniony 692 KB
Część osadowa - stacja odwadniania i higienizacji osadu - zmieniony 21 MB
Część osadowa - rozbiórki - zmieniony MB
Część osadowa - pompownia osadu wstępnego zagęszczonego - zmienionego 12 MB
Część osadowa - osadnik pokoagulacyjny, pompownia ścieków i osadów - zmieniony MB
Część osadowa - magazyn osadu odwodnionego - zmieniony 21 MB
Część osadowa - likwidacja OBF i poletek - zmieniony MB
Część osadowa - kotłownia - zmieniony 30 MB
Część osadowa - komory WKF z budynkiem obsługowym - zmieniony 15 MB
Część osadowa - dyspozytornia MD-2 - zmieniony MB
Część osadowa - budynek warsztatowy - zmieniony 11 MB
Część osadowa - budynek administracyjno-laboratoryjny - zminieniony 22 MB
Część osadowa - biogaz-zmieniony MB
Część osadowa - zagęszczacz, 21A Biofiltr, KZ1 Kom zasuw-zmieniony MB
AKPiA cz. 2b-zmieniony 13 MB
AKPiA cz. 2-zmieniony 23 MB
AKPiA cz. 1-zmieniony MB
Ostatnia strona odpowiedzi na pytania wykonawców 45 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 421 KB
Sprostowanie MB
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert 263 KB
SIWZ 890 KB
Projekt budowlany - projekt zagospodarowania MB
Projekt budowlany - cz. ściekowa III 25 MB
Projekt budowlany - cz. ściekowa II 29 MB
Projekt budowlany - cz. ściekowa I MB
Projekt budowlany - cz. osadowa IV 21 MB
Projekt budowlany - cz. osadowa III 28 MB
Projekt budowlany - cz. osadowa II 23 MB
Projekt budowlany - cz. osadowa I 16 MB
Projekt budowlany - BIOZ 214 KB
STWiORB MB
Sieci międzyobiektowe - woda technologiczna MB
Sieci międzyobiektowe - sieci węzła osadowego MB
Sieci międzyobiektowe - sieci technologiczne osadowe MB
Sieci międzyobiektowe - tłuszcze_powietrze_PIX_piasek cz. 4 MB
Sieci międzyobiektowe - odc_os_desz_cz_pływ cz. 3 MB
Sieci międzyobiektowe - osad wstępny recycyrkulowany cz. 2 MB
Sieci międzyobiektowe - ścieki (sur_desz_oczysz) grawitacyjne cz. 1 MB
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja sanitarna MB
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja deszczowa MB
Sieci międzyobiektowe - CO MB
Sieci międzyobiektowe - wodociągi MB
Projekt rozruchu MB
Projekt oznaczeń rurociągów MB
Instrukcja eksploatacji w trakcie prac MB
IDW i kontrakt MB
Część ściekowa - kanały otwarte i kanał awaryjny 339 KB
Część ściekowa - budynek energetyczny MB
Część ściekowa - biofiltr MB
Część ściekowa - stacja dozowania PIX MB
Część ściekowa - budynek dmuchaw MB
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 2 st MB
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 1 st MB
Część ściekowa - pompownia wysokich ciśnień 12 MB
Część ściekowa - stacja pomiaru ścieków oczyszczonych 338 KB
Część ściekowa - osadnik wtórny MB
Część ściekowa - reaktor MB
Część ściekowa - osadnik wstępny MB
Część ściekowa - pompownia scieków i osadów 16 MB
Część ściekowa - piaskownik PROJ MB
Część ściekowa - piaskownik ISTN MB
Część ściekowa - budynek krat i wiata 11 MB
Część osadowa - rozbiórki MB
Część osadowa - dyspozytornia MD-2 MB
Część osadowa - budynek warsztatowy 11 MB
Część osadowa - budynek administracyjno-laboratoryjny 20 MB
Część osadowa - biogaz MB
Część osadowa - kotłownia cz. 2 14 MB
Część osadowa - kotłownia cz. 1 25 MB
Część osadowa - magazyn osadu odwodnionego 21 MB
Część osadowa - osadnik pokoagulacyjny, pompownia ścieków i osadów MB
Część osadowa - stacja odwadniania i higienizacji osadu 21 MB
Część osadowa - zbiornik osadu przefermentowanego MB
Część osadowa - komory WKF z budynkiem obsługowym 19 MB
Część osadowa - pompownia osadu wstępnego zagęszczonego 10 MB
Część osadowa - zagęszczacz, 21A Biofiltr, KZ1 Kom zasuw MB
Część osadowa - stacja polielektrolitu 692 KB
Część osadowa - stacja zagęszczania osadu nadmiernego 12 MB
Część osadowa - likwidacja OBF i poletek MB
AKPiA cz. 2b (zip) 13 MB
AKPiA cz. 2a (zip) 23 MB
AKPiA cz.1 (zip) MB
Sieci branża elektryczna (zip) MB
Kosztorys-przedmiar zagregowany 182 KB
Drogi (zip) MB
Ogłoszenie dodatkowe 88 KB
SIWZ - str. 1 254 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 157 KB
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na strzeżenie obiektów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 7 i w budynku położonym na nieruchomości w Uszczynie - stacja ujęcia wody w Uszczynie

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2012-2013 (z wyłączeniem dostaw aparatów telefonicznych)

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi dzierżawy łącza cyfrowego do transmisji danych pomiędzy 2 sieciami LAN Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz świadczenie usług stałego dostępu do sieci Internet

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim