artykuł nr 1

XIV Sesja Rady Miasta-19 września 2007 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 10 do Uchwaly Nr XIV/205/07-plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do uchwaly Nr XIV/205/07-wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/205/07-wieloletni plan inwestycyjny na lata 2007-200955 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/205/07-zmiany w planie nakładów na inwestycje67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/205/07-prognoza spłaty długów w latach 2008 - 2015 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5/1 do Uchwały Nr XIV/205/07-prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/205/07-prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/205/07-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/205/07-zmiany w planie wydatków109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/205/07-zmiana w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/205/07- Zmiany w planie dochodów30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/205/07 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200745 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XIV/227/07 35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XIV/227/07 ws. nadania nazwy ?Rondo Bugaj? dla ronda u zbiegu ulicy Sulejowskiej i wschodniej obwodnicy miasta26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XIV/226/0737 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XIV/226/07 ws. nadania nazwy ?Narodowych Sił Zbrojnych? dla ronda przy ul. Wolborskiej i wschodniej obwodnicy miasta26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XIV/225/07182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XIV/225/07 ws. nazwy ?ulica Miast Partnerskich? dla obwodnicy miasta od ulicy Sulejowskiej do ulicy Rakowskiej26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/224/07 ws. uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/223/07 ws. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/222/07 ws. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/221/07 ws. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy .31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/220/07 ws. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwaa Nr XIV-219-07 ws. nadania nazwy ronda w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/218/07 ws. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Księdzu Dziekanowi Stanisławowi Socha30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/217/07-rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/217/07-rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/217/07 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/216/07815 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/216/07 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/215/07 ws. uchwałę Nr XVI/242/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/214/07 ws. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 3.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/213/07 ws. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 121/1 o pow. 375 m2 i nr 121/2 o pow. 414 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sikorskiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/212/07 ws. sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obszarze ograniczonym ulicami: Palmową, Piwna, Jaśminową i Wierzeje, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 19 jako działka numer 363/7 o powierzchni 0,0084 ha.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/211/07 ws. przeznaczenia do wydzierżawienia , części zabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Al. 3-go Maja 14.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/210/07 ws. przeznaczenia do wydzierżawienia części zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 20.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/209/07 ws. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. ul. Porzeczkowej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 239/1 o pow. 528 m2.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/208/07 ws. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. ul. Wiśniowej 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 427/3 o pow. 432 m2.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/207/07 ws. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. ul. Wiśniowej 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 431/2 o pow. 395 m2.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/206/07 ws. zmiany Uchwały Nr VII/93/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2007 rok 83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XIII Sesja Rady Miasta-12 września 2007 r.

artykuł nr 3

XII Sesja Rady Miasta

Załączniki:
Uchwała Nr XII/177/07 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200772 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/177/07 - Zmiany w planie dochodów17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/177/07 - Zmiany w planie wydatków100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/177/07 - zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/177/07 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/177/07 - WPI 2007-200953 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/177/07 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/177/07 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/177/07 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/177/07 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/177/07 - Zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/177/07 - Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2007 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/177/07 - Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/177/07 - Plan przychodów i wydatków funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2007 r.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/178/07 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody miasta Piotrkowa Trybunalskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/179/07 ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 484/6 o powierzchni 0,0012 ha położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Hutniczej. 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/180/07 ws. przyjęcia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski, w formie darowizny od osób fizycznych, własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 419/1 o powierzchni 0,0068 ha29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/181/07 ws. nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 57 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/9 o powierzchni 0,0086 ha28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/182/07 ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania działek oznaczonych numerami 29/3, 26/8, 30/3 i 27/2 położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Belzackiej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/183/07 ws. nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 41, 100 i 108 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 318/1 o powierzchni 0,0077 ha, nr 365/1 o powierzchni 0,0046 ha i nr 369/1 o powierzchni 0,0019 ha 31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/184/07 ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie 22 przy ulicy Stefana Roweckiego ? Grota, oznaczonej numerem działki 84/4 o pow. 0,0014 ha na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie 22 przy ulicy Stefana Roweckiego ? Grota, oznaczoną numerem działki 94/5 o pow. 0,0008 ha.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/185/07 ws. przejęcia w zamian za ekwiwalentne zaległości podatkowe, na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski od Polskich Kolei Państwowych S.A., nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Glinianej 28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/186/07 ws. zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Polnej, oznaczonej numerem działki 6 o powierzchni 0,0045 ha.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/187/07 ws. zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Leśnej 22 oznaczonej nr działki 380 (obręb 17) o powierzchni 0,0172 ha27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/188/07 ws. zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/189/07 ws. nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanych działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 18 jako działki nr: 11/1 i 12/5 o łącznej powierzchni 0,0693 ha.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/190/07 ws. nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Próchnika 17, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 285 o pow. 0,2372 ha.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/191/-7 ws. zamiany nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego 8-10, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski na niezabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 14, stanowiącą własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/192/07 ws. wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,2727 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego 12-14 do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/193/07 ws. zatwierdzenia harmonogramu utworzenia przez Gminę Piotrków Trybunalski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi z zakresu gospodarki komunalnej, tj.: zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/194/07 ws. nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/195/07 ws. nadania nazwy ?Macierzanki? dla ulicy stanowiącej drogę dojazdową, biegnącą w kierunku południowym od ul. Świeżej na oś. ?Jeziorna I? w Piotrkowie Tryb. 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/195/0757 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer