artykuł nr 1

XL Sesja Rady Miasta - 31 sierpnia 2005 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XL/671/05 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Helmutowi Thienwiebel’owi21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/670/05 w/s zmian składów osobowych komisji Rady Miasta22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 1 do Statutu jednostki pomocniczej osiedla „Wierzeje”21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XL/669/05 - Statut jednostki pomocniczej osiedla "Wierzeje"57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/669/05 w/s utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedla „Wierzeje” i nadania jej statutu22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/668/05 w/s nabycia od „BAUMIT” Spółki z o.o. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej do gminnego zasobu nieruchomości23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/667/05 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski, w związku z realizowaną inwestycją budowy trasy W – Z, zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek 233 i 234/1 o łącznej pow. 0,0250 ha położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 94 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/666/05 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 214 o pow. 0,5643 ha położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 35 26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/665/05 w/s przejęcia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa, w formie darowizny, własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Polnej 62A – Kostromskiej 45 oznaczonej nr działki 193/7 o powierzchni 0,1163 ha 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/664/05 w/s przejęcia w zamian za zobowiązania podatkowe na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski od Huty Szkła Okiennego „Kara” S.A. w likwidacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Topolowej i Rolniczej 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/663/05 w/s przyjęcia przez Gminę Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Topolowej i Rolniczej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Huty Szkła Okiennego „Kara” S.A. w likwidacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/662/05 w/s przyjęcia przez Gminę Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy Broniewskiego 16a stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego – miasta na prawach Powiatu23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/661/05 w/s wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego – miasta na prawach Powiatu, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Broniewskiego 16a, na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski wraz z ustanowieniem nieodpłatnie służebności gruntowej25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/660/05 w/s sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 24 oznaczonej jako działka nr 106/4 o powierzchni 3.756 m2 oraz udziału wynoszącego ½ części w działce 106/5 o powierzchni 925 m2 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/659/05 w/s sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej, położonej Piotrkowie Tryb. przy ul. Dmowskiego, wchodzącej w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/658/05 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Twardosławickiej 3623 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/657/05 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Witosa 35.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/656/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/655/05 w/s pozbawienia odcinka drogi – ulicy Orlej – kategorii drogi gminnej i wyłączenia go z użytkowania 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/654/05 w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/601/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaliczenia nowo-wybudowanego odcinka drogi do kategorii dróg gminnych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/653/05 w/s zmiany uchwały Nr XXXIX/600/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/652/05 w/s Uchwały Nr XXXIX/599/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/651/05 w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/650/05 w/s zaopiniowania Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 1 do uchwały Nr XL/649/05 - Określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2005 rok58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/649/05 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/507/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2005 rok wraz z późniejszą zmieniającą ją Uchwałą Nr XXXIX/624/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2005 roku.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/648/05 w/s zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/647/05 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/646/05 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/645/05 w/s ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu będącego podstawą do obliczenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/644/05 w/s zmiany uchwały Nr XXI/317/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/643/05 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/564/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 01 czerwca 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/642/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/641/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 260.000,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/640/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 200.000,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/639/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 168.000,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/638/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 143.055,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/637/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 107.000,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/636/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 74.000,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/635/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 34.500,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/634/05 w/s uchylenia Uchwały Nr. XXXVI/542/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 220.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „ Regulacja stosunków wodnych w dolinach rzeki Strawy i rzeki Wierzejki”.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 14 do uchwały Nr XL/633/05 - Plan funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2005 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 13 do uchwały Nr XL/633/05 - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 12 do uchwały Nr XL/633/05 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 11 do uchwały Nr Xl/633/05 - Plan dotacji dla instytucji kultury27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 10 do uchwały Nr XL/633/05 - Spłata pożyczek, kredytów długoterminowych w latach 2006-201018 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 9 do uchwały Nr XL/633/05 - Prognoza długu miasta PIotrkowa Trybunalskiego na 2005 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 8 do uchwały Nr XL/633/05 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005 - 2007150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 7 do uchwały Nr XL/633/05 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 6 do uchwały Nr XL/633/05 w/s zmian w planie nakładów na inwestycje112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 5 do uchwały Nr XL/633/05 w/s zmian w planie wydatków na zadania z akresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 4 do uchwały Nr XL/633/05 w/s zmian w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 3 do uchwały Nr XL/633/05 w/s zmian w planie wydatków87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 2 do uchwały Nr XL/633/05 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 2005 rok 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr -1 do uchwały Nr XL/633/05 - Zmiany w planie dochodów28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/633/05 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200545 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały Nr XL/632/05 - Opis zmian do wieloletniego programu inwestycyjnego w odniesieniu do dokumentu z dnia 2 marca 2005 r. 34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr - 1 do uchwały Nr XL/632/05 - Wieloletni program inwestycyjny miasta Piotrkowa Trybunalskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/632/05 w/s aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 - 200922 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchawała Nr XL/631/05 Stanowisko Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące 25 rocznicy powstania „Solidarności” 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/630/05 w/s objęcia mandatu radnego przez Pana Krzysztofa Nabiałczyka23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 7 do uchwały Nr XL/629/05 - Plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2005 roku.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr - 6 do uchwaly Nr XL/629/05 - Plan pracy Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 200523 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 5 do uchwały Nr XL/629/05 - Komisja Polityki Gospodarczej21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 4 do uchwały Nr XL/629/05 - Plan pracy Komisji Oświaty Nauki Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2005 roku26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 3 do uchwały Nr XL/629/05 - Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2005 roku26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 2 do uchwały Nr XL/629/05 - Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2005 roku22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 1 do uchwały Nr XL/629/05 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2005 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/629/05 w/s ustalenia planów pracy komisji problemowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2005 roku24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr - 1 do uchwały Nr XL/628/05 - Apel24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/628/05 w/s przyjęcia apelu do podjęcia działań w sprawie zmian prawnych w zakresie udzielania absolutorium 21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer