artykuł nr 1

XXXI Sesja Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/423/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XXXI/423/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/424/20 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XXXI/424/20 w sprawie zmiana budżetu miasta na 2020 roku 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/425/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2021-2036) 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XXXI/425/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2021-2036) 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/426/20 w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2021 rok 620 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/427/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/428/20 w sprawie udzielenia zgody na przyjęcia dofinansowania na realizację Projektu inwestycyjnego pn. "Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz zaciągnięcie na ten cel zobowiązań finansowych. 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/429/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXX/429/20 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok . 129 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/430/20 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXI/430/20 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/431/20 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok. 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXI/431/20 - Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok. 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/432/20 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXI/432/20 - Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta" - Piotrków Trybunalski 2030 rok. 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/433/20 w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2021 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2021" 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXI/433/20 w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2021 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2021" 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/434/20 w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dnia 2 grudnia 2020 r.

artykuł nr 3

XXIX Sesja Rady Miasta z dnia 25 listopada 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/420/20 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/419/20 w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim 421 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/418/20 w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim 464 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/417/20 w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim 438 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/416/20 w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim 511 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/415/20 w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim 450 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/414/20 w sprawie programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/413/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/412/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/411/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/410/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/409/20 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 83, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 stanowiącą własność osób fizycznych. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/408/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6 oraz jej sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/407/20 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/406/20 zmieniająca uchwałę Nr XLV/799/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/405/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/404/20 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok 23 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/404/20 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwała Nr XXIX/403/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/403/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

XXVIII Sesja Rady Miasta z dnia 29 października 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/388/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki 1-3 do Uchwały Nr XVIII/388/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 316 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/389/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XVIII/389/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok 309 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/390/20 w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/391/20 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/392/20 w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/393/20 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/394/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 11 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/395/20 zmieniająca Uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XVIII/291/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 roku 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/396/20 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Życzliwej oraz rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim 545 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/397/20 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/398/20 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/399/20 w/s rozpatrzenia petycji w sprawie przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/400/20 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/401/20 w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 11 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/402/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 10 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer