artykuł nr 1

XLVI Sesja Rady Miasta z dn. 22.12.2021 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVI/575/21 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVI/575/21 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/576/21 w/s zmiany budżetu miasta na 2021 rok 300 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLV/576/21 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/577/21 w/s przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVI/577/21 36 MB
Uchwała Nr XLVI/578/21 /s uchwalenia budżetu Miasta na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/579/21 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną przy zbiegu ul. Polnej - Kostromskiej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczoną jako działka nr 315/51 oraz część działki nr 315/50 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/580/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/581/21 w/s powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/582/21 w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/583/21 w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/584/21 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLVI/584/21 - MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2022 ROK 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/585/21 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLVI/585/21 - Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/586/21 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/587/21 w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2022 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2022" 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLVI/587/21 - Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2022 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2022" 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/588/21 w/s nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVI/589/21 w/s trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLV Sesja Rady Miasta z dn. 24.11.2021 r.

Załączniki:
* Załączniki do Uchwały Nr XLV/557/21 z dn. 24.11.2021r. 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/574/21 w sprawie poparcia dla służb mundurowych na granicy polsko-białoruskiej 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/573/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/572/21 w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim 346 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/571/21 w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/570/21 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLI/523/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku dotyczącej zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/569/21 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/568/21 w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXXI/430/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/567/21 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 roku 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/566/21 w sprawie zmieniającej uchwałę nr XLIII/541/21 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie 9.2.1. "Usługi społeczne i zdrowotne" 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/565/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/469/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/564/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/563/21 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i- organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej j zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/562/21 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/561/21 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/560/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/559/21 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zasad ich wypłacania 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/558/21 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr XLV/558/21 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok 23 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/557/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XLIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.10.2021 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLIV/556/21 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35-ul. Wojska Polskiego 200 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/555/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/469/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 rok 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/554/21 w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego i objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/553/21 w sprawie zmiany Uchwały XXXI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku, określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/552/21 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu "Rodzina +4" 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/551/21 w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/550/21 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/549/21 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 19(obręb 21) oznaczonej jako działka nr 20, o powierzchni 0,2085 ha. 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/548/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 185- ul. Dworskiej 6 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/547/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 19 - ul. Krzywej 2. 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/546/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/545/21 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok 488 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIV/544/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/544/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer