artykuł nr 1

XXXIV Sesja Rady Miasta z dnia 31 marca 2021 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV/460/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/460/21 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/461/21 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/461/21 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/462/21 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025 wraz z załącznikiem 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/463/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 21 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/464/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 134 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/465/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/466/21 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/467/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/467/21 731 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/468/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/468/21 623 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/469/21 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 rok wraz z załącznikiem 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/470/21 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2030 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/470/21 - Program 625 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/471/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie Trybunalskim 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/471/21 162 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/472/21 w sprawie nadania Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej - Bartek w Piotrkowie Trybunalskim wraz z załącznikiem 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/473/21 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/474/21 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością wraz z załącznikiem 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXIII Sesja Rady Miasta z dnia 24 lutego 2021 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIII/445/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/445/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/446/21 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały XXXIII/446/21 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/447/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/448/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej nr 6, 9 i 12 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/448/21 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/449/21 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leszczynowej 41,33 i 31, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leszczynowej 46 stanowiącą własność osoby fizycznej 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/450/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2021 oraz zwrotu części tej opłaty 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/451/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/452/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim. 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/453/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/454/21 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim 530 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/455/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2021 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/455/21 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/456/21 w sprawie zadrzewienia przyzagrodowego znajdującego się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Sulejowskiej 126 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/457/21 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 roku 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały XXXIII/457/21 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/458/21 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/444/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/352/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu - Piotrkowska Karta Mieszkańca 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/459/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/352/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu - Piotrkowska Karta Mieszkańca 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XXXIII/459/21 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXXII Sesja Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2021 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/435/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XXXII/435/21 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/436/21 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr XXXII/436/21 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/437/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/438/21 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/439/21 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr XXXII/439/21 - "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/440/21 w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim 356 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/441/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/442/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/443/21 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/444/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/352/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca" 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer