artykuł nr 1

XXXIV Sesja Rady Miasta z dnia 31 marca 2021 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV/460/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/460/21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/461/21 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/461/21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/462/21 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025 wraz z załącznikiem40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/463/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 2129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/464/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 13429 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/465/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/466/21 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/467/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/467/21731 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/468/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/468/21623 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/469/21 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 rok wraz z załącznikiem124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/470/21 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-203015 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/470/21 - Program625 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/471/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie Trybunalskim35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/471/21162 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/472/21 w sprawie nadania Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej - Bartek w Piotrkowie Trybunalskim wraz z załącznikiem19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/473/21 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/474/21 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością wraz z załącznikiem17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXIII Sesja Rady Miasta z dnia 24 lutego 2021 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIII/445/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/445/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/446/21 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok 17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały XXXIII/446/21 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok 10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/447/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/448/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej nr 6, 9 i 12 17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/448/21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/449/21 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leszczynowej 41,33 i 31, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leszczynowej 46 stanowiącą własność osoby fizycznej27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/450/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2021 oraz zwrotu części tej opłaty16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/451/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/452/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim.16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/453/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/454/21 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim530 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/455/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 202116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/455/2120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/456/21 w sprawie zadrzewienia przyzagrodowego znajdującego się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Sulejowskiej 12625 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/457/21 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 roku16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały XXXIII/457/21 18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/458/21 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/444/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/352/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu - Piotrkowska Karta Mieszkańca15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/459/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/352/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu - Piotrkowska Karta Mieszkańca16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XXXIII/459/2122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXXII Sesja Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2021 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/435/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XXXII/435/21MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/436/21 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr XXXII/436/21MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/437/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/438/21 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-202547 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/439/21 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr XXXII/439/21 - "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/440/21 w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim356 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/441/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/442/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/443/21 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/444/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/352/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer