artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i na terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto Piotrków Trybunalski 564 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 138 KB
Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Rozprza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 23 KB
Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 23 KB
Projekt uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 546 KB
Projekt uchwały w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 275 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazw mostom na rzece Strawie w Piotrkowie Trybunalskim 410 KB
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta 725 KB
Projekt uchwały w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych MB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22, ul. Kajakowej 24 i ul. Jeziornej 60. 129 KB
*Załącznik do projektu uchwały w/s sprzedaży nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej 115 KB
Projekt uchwały w/s sprzedaży, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej 33 KB
*Załącznik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6 48 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6 32 KB
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 14 KB
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r. 16 MB
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 13 MB
Zawiadomienie 305 KB
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
*Załącznik do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 163 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 18 KB
Projekt uchwały w/s powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika 155 KB
*Załącznik do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim 242 KB
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim 38 KB
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim MB
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 32 KB
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim MB
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 31 KB
Projekt uchwały w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 835 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim 76 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla skweru u zbiegu ul. Sulejowskiej i Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim 912 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim 53 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim 93 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 6 oraz ul. Piastowskiej 14/16 455 KB
Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały 384 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 47 18 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38 17 KB
*Załącznik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 14 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 272 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 14 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 17 KB
Projekt uchwały ws zmiany budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Projekt uchwały ws zmiany WPF 13 MB
Projekt uchwały ws udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok 201 KB
Projekt uchwały ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego 213 KB
Zawiadomienie 22 KB
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 365 KB
Projekt Uchwały w/s ustalenia dla terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 183 KB
Projekt Uchwały w/s ustalenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 201 KB
Projekt Uchwały w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 185 KB
Projekt Uchwały w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2019 w Piotrkowie Trybunalskim" MB
Projekt Uchwały zmieniajacej Uchwałę Nr XII/231/99 w/s utworzenia Społecznej Straży Rybackiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz uchwalenia jej regulaminu 800 KB
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim 116 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim 342 KB
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 32 KB
Projekt Uchwały w/s ustalenia obowiązujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stawek opłat za usunięcie pojazdu z dróg i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 190 KB
Projekt Uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 51 KB
Mapa do Projektu Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 19 - ul. Pereca 16 51 KB
Projekt Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 19 - ul. Pereca 16 33 KB
Mapa do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy drodze łączącej ulicę Sulejowską z ulicą Broniewskiego 53 KB
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy drodze łączącej ulicę Sulejowską z ulicą Broniewskiego 39 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r. MB
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 12 MB
Zawiadomienie 479 KB