artykuł nr 1

IV Sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2006 r.

UWAGA!! Z informacji zostały wyłaczone dane prawnie chronione (art. 6 ust. 1 i 2 w związku z art 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z póxn. zm.)
artykuł nr 2

III Sesja Rady Miasta - 13 grudnia 2006 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 2006 rok 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/13/06 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200679 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/25/06 w/s powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim i ustalenia jej składu osobowego.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/24/06 w/s zmian składów osobowych Komisji Rady Miasta 26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/23/06 w/s wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta upoważnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/22/06 w/s wyboru radnych do Komisji Stypendialnej powoływanej przez Prezydenta Miasta do określania zasad, trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/21/06 w/s wyboru radnych do Komisji Stypendialnej powoływanej przez Prezydenta Miasta do określenia zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie.26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/20/06 w/s delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, realizującej zadania Starosty26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/19/06 w/s ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/18/06 w/s sprzedaży ,w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Żeglarskiej, ozn. numerem działki 387/7 o pow.0,0058 ha.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/17/06 w/s sprzedaży ,w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Mickiewicza, ozn. numerem działki 730/6 o pow.0,0007 ha.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/16/06 w/s sprzedaży ,w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Mickiewicza, ozn. numerem działki 730/5 o pow.0,0007 ha39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/15/06 w/s przyjęcia zmian do Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. „Bezpieczne Miasto 2006”.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/14/06 w/s zmiany Uchwały Nr XLII/732/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przyznawania stypendiów sportowych27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/12/06 w/s objęcia mandatu radnego przez Pana Mariusza Mariana Staszka25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

II Sesja Rady Miasta - 30 listopada 2006 r.

artykuł nr 4

I Sesja Rady Miasta - 27 listopada 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr I/10/06 w/s upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do dokonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/9/06 w/s wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/8/06 w/s powołania składów komisji stałych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/7/06 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Chojniaka25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/6/06 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/5/06 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/4/06 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/3/06 w/s przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/2/06 w/s wyboru Przewodniczącego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/1/06 r. w/s przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

LVII Sesja Rady Miasta - 25 października 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LVII/993/06 w/s wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski udziału w wysokości ½ części w zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szewskiej 831 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/992/06 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 327/1 o powierzchni 0,0013 ha, 329/1 o powierzchni 0,0022ha, 330/1 o powierzchni 0,0023 ha, 338/1 o powierzchni 0,0081 ha i 3/1 o powierzchni 0,0013 ha30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/991/06 w/s sprzedaży ,w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Podmiejskiej, ozn. numerem działki 95/1 o pow.0,0145 ha34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 200798 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/990/06 w/s uchwalenia programu współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2007 rok26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Statut Technikum Menedzersko-Usługowego144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/989/06 w/s nadania statutu Technikum Menedżersko – Usługowemu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/988/06 w/s uchwalenia zmian w Statucie Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/987/06 w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/823/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok 76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/986/06 w/s zmiany Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 rok28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/985/06 w/s zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/984/06 zmieniająca uchwałę Nr LI/859/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piotrkowskim dotyczącego współfinansowania zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/983/06 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Wieloletniego Programu Inwestycyjnego71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006-2010124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/982/06 w/s przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 - 201029 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/981/06 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/980/06 w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr LI/845/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: “Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wolborskiej i Wierzejskiej”26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer