artykuł nr 1

LXVIII Sesja z dn. 25.10.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku

zwołuję na dzień: 25 października 2023 r. (środa) o godz. 8:15

LXVIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.

 

AUTOPOPRAWKA do LXVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.2. zmiany budżetu miasta na 2023 rok;

4.3. zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok;

4.4. wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 47 oraz przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;

4.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 24;

4.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej;

4.7. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 15;

4.8. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sasanek 44;

4.9. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 34C oraz na sprzedaż na rzecz dotychczasowego jej dzierżawcy;

4.10. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania;

4.11. nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim;

4.12. zmiany ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2030’’;

4.13. zmiany uchwały Nr LVIII/734/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LX/749/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku;

4.14. zmiany uchwały Nr LXIII/790/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

4.15. rozpatrzenia petycji z dnia 21 sierpnia 2023 r.

 

4.16. wyboru ławników do sądów powszechnych w Piotrkowie Trybunalskim:

4.16.1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;

4.16.2. przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników;

4.16.3. przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną projektu regulaminu głosowania i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;

4.16.4. przeprowadzenie tajnego głosowania;

4.16.5. przedstawienie wyników wyboru przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;

4.16.6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;

4.16.7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie  Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

4.16.8. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim;

4.16.9. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu.

6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta.

7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta.

8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 21 września 2023 r. do dnia 18 października 2023 r.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad LXVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Marian Błaszczyński

 

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok 143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok 17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 47 oraz przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 47 oraz przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 2430 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 2415 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej813 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 1530 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 1515 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XIV/216/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie - Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sasanek 44 - PUNKT ZDJĘTY Z PORZĄDKU OBRAD 30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sasanek 44 - PUNKT ZDJĘTY Z PORZĄDKU OBRAD 15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 34C oraz na sprzedaż na rzecz dotychczasowego jej dzierżawcy26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 34C oraz na sprzedaż na rzecz dotychczasowego jej dzierżawcy14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim237 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
PUNKT ZDJĘTY Z PORZĄDKU OBRAD12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 - 2030"31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/734/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LX/749/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/734/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LX/749/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/790/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 sierpnia 2023 r.19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer