artykuł nr 1

LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

29 marca 2023 r. (środa) o godz. 8:15

LXII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.

 

AUTOPOPRAWKA do LXII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2023 rok;
  3. 3. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok;
  4. 4. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  5. 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej;
  6. 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana;
  7. 7. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Poleśnej 5.
  8. 8. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  9. 9. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  10. 10. zmiany uchwały Nr XXXV/672/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
  11. 11. zmiany uchwały Nr XXIII/338/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości
   i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  12. 12. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu;
  13. 13. wprowadzenia zmian w Statucie Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim;
  14. 14. organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski;
  15. 15. użytku ekologicznego "Nad Bugajem";
  16. 16. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2023;
  17. 17. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
  18. 18. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
   w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  19. 19. zmiany uchwały nr IX/122/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim.
 5. Sprawozdanie ze skarg i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie 1.01.2022 – 31.12.2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2022.
 8. Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2022-2024.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie za rok 2022.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2022".
 11. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres
  1 stycznia - 31 grudnia 2022 roku.
 12. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 16 lutego 2023 r. do dnia 22 marca 2023 r.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

 

Załączniki:
Wyjaśnienie Prezydenta z Autopoprawką do WPF 2023-2044MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do projektu uchwały z autopoprawką do projektu ws zmiany budżetu na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska sprzeciwiającego się dyskredytowaniu Papieża Św Jana Pawła II23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/122/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2023.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie użytku ekologicznego "Nad Bugajem".13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/338/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/672/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Poleśnej 5. 13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana. 13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Punkt został zdjęty z porządku obrad Sesji. 12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 r.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 r. wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta. 13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta. 13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska sprzeciwiającego się dyskredytowaniu Papieża Św. Jana Pawła II13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/122/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Energetyków w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 202323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie użytku ekologicznego "Nad Bugajem"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/338/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/672/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy899 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Poleśnej 515 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Poleśnej 526 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer