artykuł nr 1

XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180, poz. 694, poz. 981, poz. 1023, poz. 1090, poz. 1162, poz. 1163 i poz. 1192, poz. 1510 i poz. 1535) zarządzam na dzień:

29 września 2021 r. (środa) o godz. 10.00

XLIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

 

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

Imienne wykazy głosowań przesłane zostaną pocztą elektroniczną wraz
z niniejszym zawiadomieniem w dniu 17 września 2021 r.  (alternatywnie dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania przesłanych wykazów głosowań możliwy będzie osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań od dnia 17 września 2021 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10).

Imienne wykazy głosowań, po uzupełnieniu, należy złożyć do dnia 27 września
2021 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie imiennych wykazów głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XLIII Sesji Rady Miasta, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XLI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2021 roku.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za
  I półrocze 2021 roku.
 5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
  2. 2. Zmiany budżetu miasta na 2021 rok;
  3. 3. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach Armii Krajowej;
  4. 4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego – miasta na prawach powiatu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej (działki numer: 35/37, 35/65 i 84/4);
  5. 5. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej  63;
  6. 6. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego – miasta na prawach powiatu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej (działka numer 84/1);
  7. 7. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego;
  8. 8. Wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej;
  9. 9. Wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 52 i ul. Granicznej 70;
  10. 10. Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
  11. 11. Zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład zadrzewienia przyzagrodowego znajdującego się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy
   ul. Sulejowskiej 126;
  12. 12. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  13. 13. Nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim (Polskiej Organizacji Skautowej);
  14. 14. Uchwalenia ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 – 2030’’;
  15. 15. Zatwierdzenia projektu „Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie 9.2.1. „Usługi społeczne i zdrowotne”;
  16. 16. Zmieniającej uchwałę nr XXXI/434/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
   z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekazania Policji środków finansowych
   z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby;
  17. 17. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Życzliwej oraz rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim.
 1. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 16 sierpnia 2021 roku  do dnia 16 września 2021 roku. 
 3. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu Uchwały w/s Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s Zmiany budżetu miasta na 2021 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu Uchwały w/s Zmiany budżetu miasta na 2021 rok30 MB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach Armii Krajowej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Uzasadnienie do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach Armii Krajowej15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach Armii Krajowej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej (działki numer: 35/37, 35/65 i 84/4)30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Uzasadnienie do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej (działki numer: 35/37, 35/65 i 84/4)17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego ? miasta na prawach powiatu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej. (działki numer: 35/37, 35/65 i 84/4)19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 6330 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Uzasadnienie do projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 6317 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 6319 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego ? miasta na prawach powiatu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej (działka numer 84/1)30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Uzasadnienie do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego ? miasta na prawach powiatu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej (działka numer 84/1)15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego ? miasta na prawach powiatu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej (działka numer 84/1)19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Uzasadnienie do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Uzasadnienie do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 52 i ul. Granicznej 7033 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Uzasadnienie do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 52 i ul. Granicznej 7015 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 52 i ul. Granicznej 7019 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład zadrzewienia przyzagrodowego znajdującego się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Sulejowskiej 12633 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład zadrzewienia przyzagrodowego znajdującego się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Sulejowskiej 12619 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych270 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim (Polskiej Organizacji Skautowej)251 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim (Polskiej Organizacji Skautowej)19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/434/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Uzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/434/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/434/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Życzliwej oraz rzeki Wierzejki w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Życzliwej oraz rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 - 2030"35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do projektu uchwały - "Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 - 2030"624 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 - 2030"19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s "Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie 9.2.1. "Usługi społeczne i zdrowotne";27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu "Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie 9.2.1. "Usługi społeczne i zdrowotne"19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do wniosku formalnego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer