artykuł nr 1

LIV Sesja z dn. 31.08.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień: 31 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 8:00

LIV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,

sala nr 1, parter.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta oraz LIII Sesji Rady Miasta.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2022 rok;
  3. 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej;
  4. 4. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej; 
  5. 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego;
  6. 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich;
  7. 7. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Życzliwej;
  8. 8. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów specjalnych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski;
  9. 9. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski;
  10. 10. ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej
   nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim;
  11. 11. przekazania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej
   w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania;
  12. 12. 8 użytków ekologicznych zlokalizowanych na terenach leśnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  13. 13. zmiany uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
   29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal;
  14. 14. zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia Programu ,,Piotrkowska Karta Mieszkańca’’;
  15. 15. nadania Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ,,Bartek”
   w Piotrkowie Trybunalskim;
  16. 16. zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok;
  17. 17. wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
  18. 18. ustalenia opłat za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego
   w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego;
  19. 19. stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski;
  20. 20. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  21. 21. skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 5. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 23 sierpnia 2022 r.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Podpisał Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

 

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Projektu uchwały w sprawie zmiany WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do WPF - autopoprawkaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik Nr 1 autopoprawka do projektu uchwały ws zmiany budżetu Miasta na rok 2022MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Życzliwej32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Życzliwej.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów specjalnych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów specjalnych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przekazania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie przekazania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie 8 użytków ekologicznych zlokalizowanych na terenach leśnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie 8 użytków ekologicznych zlokalizowanych na terenach leśnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie nadania Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej 'Bartek' w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer