artykuł nr 1

XLIV Sesja z dn. 27.10.2021 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180, poz. 694, poz. 981, poz. 1023, poz. 1090, poz. 1162, poz. 1163, poz. 1192, poz. 1510, poz. 1535 i poz. 1777) zarządzam na dzień:

 

27 października 2021 r. (środa) o godz. 08.00

XLIV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

 

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

Imienne wykazy głosowań przesłane zostaną pocztą elektroniczną wraz
z niniejszym zawiadomieniem w dniu 18 października 2021 r.  (alternatywnie dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania przesłanych wykazów głosowań możliwy będzie osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań od dnia 18 października 2021 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10).

Imienne wykazy głosowań, po uzupełnieniu, należy złożyć do dnia 25 października
2021 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie imiennych wykazów głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XLIV Sesji Rady Miasta, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.2 zmiany budżetu Miasta na 2021 rok;

4.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4.4 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 19 – ul. Krzywej 2;

4.5 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 185 – ul. Dworskiej 6;

4.6 nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 19 (obręb 21) oznaczonej jako działka nr 20, o powierzchni 0,2085 ha;

4.7 określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

4.8 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;

4.9 zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu ‘’Rodzina +4’’;

4.10  zmiany Uchwały XXXI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku, określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030”,  w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4.11 wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego i objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;

4.12 zmiany Uchwały Nr XXXIV/469/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 rok;

4.13 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35-ul. Woj. Polskiego 200.

5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu.

6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta.

7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta.

8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 16 września 2021 roku do dnia 17 października 2021 roku. 

10. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Podpisał Przewodniczący Rady Miasta (-) Marian Błaszczyński

 

 

 

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2021 rok 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2021 rok 27 MB
Wyniki głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2021 rok 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z uzasadnieniem 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 19 - ul. Krzywej 2 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 19 - ul. Krzywej 2 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 19 - ul. Krzywej 2 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 185 - ul. Dworskiej 6 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 185 - ul. Dworskiej 6 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 185 - ul. Dworskiej 6 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 19 (obręb 21) oznaczonej jako działka nr 20, o powierzchni 0,2085 ha 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 19 (obręb 21) oznaczonej jako działka nr 20, o powierzchni 0,2085 ha 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 19 (obręb 21) oznaczonej jako działka nr 20, o powierzchni 0,2085 ha 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - wraz z załącznikiem i uzasadnieniem do uchwały 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim - wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu "Rodzina +4" - wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały w/s zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu "Rodzina +4" 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały XXXI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku, określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały XXXI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku, określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały w/s zmiany Uchwały XXXI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku, określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego i objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim - wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego i objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/469/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 rok - wraz z załącznikiem do projektu uchwały oraz uzasadnieniem do projektu uchwały 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/469/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 rok 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35-ul. Woj. Polskiego 20- wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35-ul. Woj. Polskiego 200 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer