artykuł nr 1

LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień: 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 8:00

LVII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.

 

Autopoprawka - Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
    2. 2. zmiany budżetu miasta na 2022 rok;
    3. 3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
    4. 4. zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XLV/561/21 z dnia 24 listopada 2021 r.;
    5. 5. zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok;
    6. 6. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
    7. 7. zmiany uchwały nr XLIX/620/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
      w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2022;
    8. 8. wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim;
    9. 9. Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023;
    10. 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Śląskiej, Wiślanej, Krakowskie Przedmieście oraz Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim;
    11. 11. zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
      w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
    12. 12. skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
  6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
  7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 19 października 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka - Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok 17 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XLV/561/21 z dnia 24 listopada 2021 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XLV/561/21 z dnia 24 listopada 2021 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XLV/561/21 z dnia 24 listopada 2021 r. 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Równe na Ukrainie 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Równe na Ukrainie 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały nr XLIX/620/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2022 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/620/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2022 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim 534 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Śląskiej, Wiślanej, Krakowskie Przedmieście oraz Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Śląskiej, Wiślanej, Krakowskie Przedmieście oraz Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Śląskiej, Wiślanej, Krakowskie Przedmieście oraz Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer