artykuł nr 1

LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień: 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 8:00

LVII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.

 

Autopoprawka - Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2022 rok;
  3. 3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
  4. 4. zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XLV/561/21 z dnia 24 listopada 2021 r.;
  5. 5. zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok;
  6. 6. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
  7. 7. zmiany uchwały nr XLIX/620/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2022;
  8. 8. wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim;
  9. 9. Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023;
  10. 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Śląskiej, Wiślanej, Krakowskie Przedmieście oraz Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim;
  11. 11. zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
   w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  12. 12. skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 19 października 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka - Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok17 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XLV/561/21 z dnia 24 listopada 202114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XLV/561/21 z dnia 24 listopada 202135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XLV/561/21 z dnia 24 listopada 2021 r.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Równe na Ukrainie15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Równe na Ukrainie13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały nr XLIX/620/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 202221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/620/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 202213 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim534 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 202332 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 202313 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Śląskiej, Wiślanej, Krakowskie Przedmieście oraz Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Śląskiej, Wiślanej, Krakowskie Przedmieście oraz Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Śląskiej, Wiślanej, Krakowskie Przedmieście oraz Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer