artykuł nr 1

XXXIII Sesja Rady Miasta - 2 lutego 2005 r.

artykuł nr 2

XXXIV Sesja Rady Miasta - 2 marca 2005 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV/511/05 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Nr XXXII/485/05 z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia planów pracy komisji problemowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2005 roku22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/510/05 w/s zmiany Uchwały Nr XXXII/469/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia na rok 2005 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłaty nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/509/05 w/s zmiany Uchwały Nr VIII/86/99 z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/508/05 w/s zmiany Uchwały Nr VIII/84/99 z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów w Piotrkowie Trybunalskim 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2005 r.46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/507/05 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2005 rok.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/506/05 w/s sprzedaży, w drodze przetargów ograniczonych nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Glinianej 12, ul. Glinianej 12 a i ul. Sulejowskiej 45, wchodzących w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/505/05 w/s przyjęcia przez Gminę Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Tylnej stanowiącej własność osób fizycznych23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/504/05 w/s przyjęcia przez Gminę Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Tylnej stanowiącej własność Skarbu Państwa23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/503/05 w/s nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Tylnej oznaczonej numerem działki 23/1 o j powierzchni 0,0511 ha23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/502/05 w/s nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Śląskiej oznaczonej numerami działek 524/1 i 524/2 o łącznej powierzchni 0,0550 ha23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/501/05 w/s oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dmowskiego 27 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/500/05 w/s przyjęcia przez Gminę Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Broniewskiego 16A stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego – miasta na prawach Powiatu24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/499/05 w/s wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego – miasta na prawach Powiatu, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Broniewskiego 16A, na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/498/05 w/s przyjęcia przez Gminę Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 12 stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego – miasta na prawach Powiatu.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/497/05 w/s wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego – miasta na prawach Powiatu położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 12, na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/496/05 w/s przejęcia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa, w formie darowizny, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/495/05 w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki nr 39/2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 4.25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/494/05 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/2 o pow. 301 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Odlewniczej 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/493/05 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji” i przyjęcia statutu. 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 9 - Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 8 - Objaśnienia do mapy „rejonów transportowych”20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Wzór wniosku przy realizacji wariantu 229 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Wzór wniosku przy realizacji wariantu 129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Objaśnienia do mapy wskazującej nieruchomości na której znajduje się zabudowa „eternitowa”21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Objaśnienia do mapy rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest – zgłoszonych przez mieszkańców22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Obowiązujące w Polsce akty prawne bezpośrednio lub pośrednio dotyczące azbestu oraz ochrony przed szkodliwością22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/492/05 w/s przyjęcia I etapu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2013 rokuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/491/05 w/s przejęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2013”31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletni Program Inwestycyjny 2005-200966 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla WPI (z oczyszczalnią ścieków)24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/490/05 w/s przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-200922 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Zmiana w planie dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 6 - Wieloletni plan inwestycyjny 2005-2007153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie dochodów budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2005 r. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/489/05 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200535 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/488/05 w/s nadania Księdzu Prałatowi Zdzisławowi Jastrzębiec Peszkowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXXII Sesja Rady Miasta - 26 stycznia 2005 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/486/05 w/s zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2005 roku.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Plan pracy Komisji Administracji I Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 200523 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej na I półrocze 2005 roku23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Plan pracy Komisji Oświaty Nauki Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2005 roku25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2005 roku26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2005 roku23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2005 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/485/05 w/s ustalenia planów pracy komisji problemowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2005 roku22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/484/05 w/s ustalenia warunków zwrotu kosztów stosowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Stanowisko Rady Miasta22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/483/05 w/s stanowiska Rady Miasta o usamodzielnieniu Filii Akademii Świętokrzyskiej23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/482/05 w/s skargi Fundacji Pomocy Ludzie Ludziom w Bełchatowie22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/481/05 w/s nadania imienia Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/480/05 w/s uznania obszaru za użytek ekologiczny28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/479/05 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ustalenia przebiegu gazociągu wysokoprężnego DN 400 i DN 200 relacji Rawa Mazowiecka – Piotrków Trybunalski oraz urządzeń towarzyszących na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/478/05 w/s uchylenia uchwały nr III/31/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego w granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/477/05 w/s uchylenia uchwały nr LII/954/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie umożliwiającym realizację gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Piotrków Trybunalski – Bobry oraz urządzeń towarzyszących23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/476/05 w/s uchylenia uchwały nr L/926/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego pomiędzy ulicami Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej i Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/475/05 w/s wyrażenia zgody na oddanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Rysiej oznaczonej numerem działki 296/74 o pow. 0,0165 ha. 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/473/05 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Modrzewskiego 12 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/474/05 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 510/2 o pow. 284 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żabiej 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/472/05 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Modrzewskiego 8/10. 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/471/05 w/s rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki nr 103/8 o pow. 0,0087 ha położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sulejowskiej 1323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2005pod nazwą „Bezpieczne Miasto 2005”98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/470/05 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. „Bezpieczne Miasto na 2005 rok"23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin na rok 2005 określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłaty nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/469/05 w/s ustalenia na rok 2005 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłaty nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/468/05 w/s zarządzenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 15 - Plan przychodów, wydatków i wyniku finansowego gospodarstwa pomocniczego na 2005 rok19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 14 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 - Plan Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 - Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych 17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Plan dotacji dla instytucji kultury15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Spłata pożyczek, kredytów długoterminowych w latach 2006 - 201018 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8a - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2005 rok17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2005 r. 16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005 - 2007154 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6a - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Plan nakładów na inwestycje na 2005 r. 91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2005 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4a - Autopoprawki w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Plan dotacji na zadania z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Plan wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2005 wg klasyfikacji budżetowej91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1a - Środki pochodzące z budżetu18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/467/05 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2005 r. 73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer