artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyjścia ze współwłasności nieruchomości poprzez zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w 1/2 części oraz w 1/2 części osób fizycznych położonej przy ulicy Sulejowskiej 13 (obręb 20) 207 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik - Mapa 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1 ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2 745 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks nr I nr II i nr III 398 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana. 341 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 16 - ul. Leona Pereca 5. 357 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Matejki 385 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiany nieruchomości 374 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim. 429 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 295.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 241 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok 23 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmiana WPF MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Autopoprawka Prezydenta Miasta do Wieloletniej Prognozy Finansowej 276 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok 20 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s utworzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odrębnych obwodów glosowania w szpitalach, areszcie śledczym i domu pomocy społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnie m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 r. 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim 364 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnych MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 268 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stolarskiej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu - Mapa 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Żwirki. 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 225 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa łódzkiego 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka Prezydenta Miasta do uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta