artykuł nr 1

XXXVI Sesja z dn. 26.05.2021 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz.180 i poz. 694)  zarządzam na dzień:

26 maja 2021 r. (środa) o godz. 8.00

XXXVI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 2. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 3. 2. zmiany budżetu miasta na 2021 rok;
 4. 3. uchylenia uchwały Nr XXXIV/465/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej;
 5. 4. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej;
 6. 5. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej;
 7. 6. uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2030.
 8. 7. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
 9. 8. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
 10. 9. wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 mpasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
 11. 10. zmiany Statutu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim;
 12. 11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim;
 13. 12. przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego";
 14. 13. zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim;
 15. 14. przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 15 lipca 2020 roku do 21 grudnia 2020 roku (stan na dzień 18 stycznia 2021 roku).
 2. Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021.
 3. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2020. 
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 19 kwietnia 2021 do dnia 16 maja 2021 roku. 
 7. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Marian Błaszczyński 

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.2 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/465/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/465/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-203026 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-203023 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 - 2030MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.6 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-203017 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego wraz z uzasadnieniem22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.7 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.8 w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg + uzasadnienie23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.9 w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim wraz z uzasadnieniem18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.10 w sprawie zmiany Statutu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z uzasadnieniemMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" - mapka109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim wraz z uzasadnieniem15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.13 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi wraz z uzasadnieniem15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zestawienie wyników głosowań pkt. 3.14 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer