artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.

Załączniki:
Uchwała II/219/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 16 maja 2011 r. w/s opinii dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za rok 2010618 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2010 r.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków za 2010 rok27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2010 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis do wykonania planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych oraz wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów inwestycyjnych za 2010 r.47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej377 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja planu wydatków budżetu62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem-wg działów15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych - razem Gmina i Powiat wg ważniejszych źródeł oraz wykonanie dochodów w podziale na Gminę i Powiat113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2010 r.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykresy do sprawozdania58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r.976 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer