artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.

Załączniki:
Uchwała II/219/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 16 maja 2011 r. w/s opinii dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za rok 2010 618 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2010 r. 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków za 2010 rok 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2010 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis do wykonania planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych oraz wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów inwestycyjnych za 2010 r. 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 377 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja planu wydatków budżetu 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem-wg działów 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat) 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych - razem Gmina i Powiat wg ważniejszych źródeł oraz wykonanie dochodów w podziale na Gminę i Powiat 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2010 r. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykresy do sprawozdania 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 976 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer