artykuł nr 1

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027

 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ  2024-2027

 

W związku z niewystarczającą liczbą ławników wybranych w wyborach w 2023 roku na Kadencję
2024-2027, na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334), Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o dokonanie uzupełniającego wyboru ławników:

 • Do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim  –  do sądu pracy 6 ławników
 • Do Sądu  Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – ogółem 33 ławników, w tym 1 ławnik do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z art. 158 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych

Zgodnie z art. 159 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być: 

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; 
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę  postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni; 
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej; 
 9. radni gminy, powiatu i województwa. 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z art. 162 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy:

 1. Prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,  z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego po upływie tego terminu lub zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Do zgłaszania kandydatów na ławników dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem jego złożenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
  że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527);
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłaszania kandydatów na ławników dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłaszania kandydatów na ławników dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze  na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi udziela Radzie Miasta informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, Biuro Rady Miasta, pok. 107 (I piętro), w godz. 7.30–15.30, we wtorki w godz.
7.30 – 17.00. Informacja telefoniczna w sprawie wyborów ławników pod numerem 44 732 77 29.
 

Wzory: karty zgłoszenia kandydata, listy osób zgłaszających kandydata na ławnika i oświadczeń dostępne są nieodpłatnie w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

1.Pasaż Karola Rudowskiego 10:

- Biuro Rady Miasta, I piętro, pokój 107 (pon. – pt., w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00)

- Informacja Urzędu Miasta, parter (pon. – pt., w godz. 7.30–15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00)

2. ul. Szkolna 28:

- Wejście A Informacja Urzędu Miasta (pon. – pt., godz. 7.30-15.30)

- Wejście B Informacja Urzędu Miasta (pon. – pt., godz. 7.30-15.30)

Wzory dokumentów dostępne są także Biuletynie Informacji Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim  www.bip.piotrkow.pl  w zakładce Wybory uzupełniające  ławników na kadencję 2024 – 2027. 

Wybory ławników Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dokona w głosowaniu tajnym w terminie do 31 maja 2024 r.

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania
z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693,
z późn. zm.).

 

Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Marian Błaszczyński

 

artykuł nr 2

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Załączniki:
Uchwała Nr LXVIII/851/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/850/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/849/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/848/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIV/801/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-202724 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Lista osób zgłaszających kandydata21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-202715 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

artykuł nr 4

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019

artykuł nr 5

Wybory ławników