artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku

Załączniki:
Wykresy 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2008 r. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków za I półrocze 2008 r. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2008 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury, niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miasta 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miasta 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne oraz wydatki jednostek oświatowych 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu za I półrocze 2008 r. 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 622 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków wg grup w poszczególnych działach 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwaca 2008 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem-wg działów 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków wg grup (ogółem, gmina. powiat) 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych-razem Gmina i Powiat wg ważniejszych źródeł oraz wykonanie dochodów w podziale na Gminę i Powiat 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2008 r. 398 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer