artykuł nr 1

X Sesja Rady Miasta - 20 czerwca 2007 r.

Załączniki:
Uchwała Nr X/176/07 ws. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 24f ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 34 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest sprzeczny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/175/07 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/175/07 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/175/07 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/175/07 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/175/07 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/175/07 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/175/07 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/175/07 ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/174/07 ws. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/173/07 ws. przyjęcia zmian do Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. ?Bezpieczne Miasto 2007?. 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/172/07 ws. wartości punktu w złotych dla określenia wysokości wynagrodzenia oraz najniższego wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/171/07 ws. przejęcia na własność Gminy Piotrków Trybunalski pojazdu samochodowego. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr X/170/07 ws. wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Narutowicza 27a w Piotrkowie Trybunalskim 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/169/07 ws. uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/168/07 ws. zmiany Uchwały Nr XXXVI/555/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli , zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo ? wychowawczych, których organem prowadzącym jest Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/167/07 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/167/07 ws. zmiany Uchwały Nr LVI/965/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie ws. rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: ?Wronia ? Żelazna? w Piotrkowie Trybunalskim, wyłożonego do publicznego wglądu 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wronia-Żelazna 522 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/166/07 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ulic ?Wronia ? Żelazna? 276 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/165/07 ws. zamiaru utworzenia przez Gminę Piotrków Trybunalski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi z zakresu gospodarki komunalnej, tj.: zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/164/07 ws. wyrażenia zgody na udzielenie 95% bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania zabudowanych gruntów w użytkowanie wieczyste położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego-Jedności Narodowej oznaczonych nr działki 47/3 o pow. 0,0295 ha i Słowackiego 178-Paderewskiego oznaczona nr działki 3 o pow. 0,1241 ha na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/163/07 ws. sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/162/07 ws. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońskiej 4. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/161/07 ws. oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 479/52 o powierzchni 68 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/160/07 ws. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 177/9 o pow. 652 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/159/07 ws. sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Podmiejskiej oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 95/3 o powierzchni 0,0267 ha. 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/158/07 ws. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody miasta Piotrkowa Trybunalskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa. 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/157/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Wniosek o zwplnienie z podatku od nieruchomości 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - c. d. 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Procedury ubiegania się o przyznanie ulgi podatkowej 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/156/07 ws. zwolnień w podatku od nieruchomości 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr X/155/07 ws. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 140.000,00 zł 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/154/07 ws. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 90.000,00 zł 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/153/07 ws. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 122.000,00 zł 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/152/07 ws. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 490.000,00 zł 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/151/07 ws. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 420.000,00 zł 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - WPI 2007-2009 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - zmiany w planie nakładów na inwestycje 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - prognoza spłaty długówa w latach 2008-2015 autopoprawką 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5/1 - prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - zmiana w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/150/07 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 2007 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

IX Sesja Rady Miasta - 30 maja 2007

Załączniki:
Uchwała Nr IX/149/07 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/123/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/148/07 zmieniająca Uchwałę Nr IV/31/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/147/07 ws. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu płk Kazimierzowi Załęskiemu ps. ?Bończa? 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/146/07 ws. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu płk Aleksandrowi Arkuszyńskiemu ps. ?Maj? 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/145/07 ws. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu płk Stanisławowi Burzy-Karlińskiemu ps. ?Burza? 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/144/07 ws. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/143/07 ws. wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Sieradzkiej 10 w Piotrkowie Trybunalskim. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/142/07 ws. wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Słowackiego 31 w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/141/07 ws. wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Narutowicza 18 a w Piotrkowie Trybunalskim. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/140/07 ws. wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Słowackiego 23 w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Mapa 326 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/139/07 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Mapa 304 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/138/07 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Mapa 335 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/137/07 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/136/07 ws. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/983/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2007 rok 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/135/07 ws. zmiany Uchwały Nr VII/93/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2007 rok 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/134/07 ws. zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/133/07 ws. nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 94, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/1 o powierzchni 0,0040 ha 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/132/07 ws. nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 410/22 o powierzchni 0,0041 ha. 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/131/07 ws. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 27 a, ul. Bawełnianej 27 b i ul. Bawełnianej 27 c. 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/130/07 ws. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanych nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świeżej 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/129/07 ws. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 20. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/128/07 ws. sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy alei Gen. Władysława Sikorskiego oznaczonych numerami działek: 2/624, 2/625, 2/626, 2/627, 2/628, 2/629, 2/630, 2/631, 2/632, 2/633 o łącznej pow. 0,1592 ha. 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/127/07 ws. sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy alei Gen. Władysława Sikorskiego oznaczonej numerem działki 2/635 o powierzchni 0,177 ha. 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/126/07 ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczonej numerem działki 133/2 o pow. 0,1264 ha, na nieruchomość położoną w Piotrkowie Tryb. w obr. 32 oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 380/1 o pow. 0,0012 ha. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki Nr 8, 9, 10 - zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - zmiany w planie nakładów na inwestycje 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - prognoza spłaty długów w latach 2008 - 2015 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5/1 - prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - zmiana w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/125/07 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 2007 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

VIII Sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2007 r.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr VIII/124/07 - „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 339 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/124/07 ws. uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/123/07 - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/123/07 - Regulamin Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 155 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/123/07 - Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/123/07 w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/122/07 - Akt założycielski Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/122/07 w/s utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/121/07 w/s ustanowienia Matki Boskiej Piotrkowskiej Patronką Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/120/07 - Regulamin Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/120/07 w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/119/07 - Statut Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/119/07 w/s nadania statutu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/118/07 w/s wyrażenia zgody na przyznanie w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działek położonych w Piotrkowie Tryb. oznaczonych numerami 190/2 o powierzchni 0,0481 ha i 190/4 o powierzchni 0,0484 ha w obrębie 12, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod układ komunikacyjny ulic dojazdowych, nieruchomości zamiennej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeźnickiej oznaczonej nr działki 187/6 o powierzchni 0,0483 ha w obrębie 12. 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/117/07 w/s nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 30a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 623 o powierzchni 0,0270 ha. 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/116/07 w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonych numerami 9/2 i 9/3 przy ulicy Poprzecznej. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/115/07 w/s wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczonej numerem działki 133/11 o pow. 0,0011 ha, na nieruchomość położoną w Piotrkowie Tryb. w obr. 32 oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 271/1 o pow. 0,0028 ha. 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/114/07 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 245.000,00 zł 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/113/07 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 939.000,00 zł 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/112/07 - Prognoza finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/112/07 - wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 – 2011 (w tysiącach złotych) 129 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/112/-7 - WPI - str. 1 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/112/07 w/s przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2011 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - Plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - wieloletniego planu inwestycyjnego 2007 - 2009 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały VIII/111/07 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 w/s prognoza spłaty długów w latach 2008 - 2015 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VIII/111/07 - Zmiany w planie wydatków 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały Nr VIII/111/07 - Zmiany w planie dochodów 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/111/07 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2007 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/110/07 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2006. 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer