artykuł nr 1

XXIX Sesja z dn. 25.11.2020 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1842), zarządzam na dzień:

 

25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 8:00

XXIX Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

Osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań jest możliwy od dnia 16 listopada 2020 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10.Zwrotne koperty z imiennymi wykazami głosowań należy złożyć do dnia 23 listopada 2020 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie do dnia 23 listopada 2020 r., zwrotnych kopert z imiennymi wykazami głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XXIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2020 rok;
  3. 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4. 4. zmieniającej uchwałę Nr XLV/799/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości;
  5. 5. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym;
  6. 6. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6 oraz jej sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
  7. 7. zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 83, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 stanowiącą własność osób fizycznych;
  8. 8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
  9. 9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
  10. 10. zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta;
  11. 11. zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
   27  maja 2020 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok;
  12. 12. Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021;
  13. 13. nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; (,,Sezamkowa’’)
  14. 14. nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; (,,Familijna’’)
  15. 15. nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; (,,Lokalna’’)
  16. 16. nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; (,,Karmelowa’’)
  17. 17. nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; (,,Szafirowa’’)
  18. 18. przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 19 października do dnia 15 listopada 2020 r.
 7. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Podpisał:
(-) Marian Błaszczyński

Załączniki:
Wyniki głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do projekt uchwały ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok17 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/799/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/799/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/799/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6 oraz jej sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6 oraz jej sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6 oraz jej sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 83, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 stanowiącą własność osób fizycznych27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 83, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 stanowiącą własność osób fizycznych281 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 83, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 stanowiącą własność osób fizycznych16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 83, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 stanowiącą własność osób fizycznych.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 202128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sezamkowa)348 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; ("Sezamkowa").15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Familijna)396 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; ("Familijna").15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Lokalna)320 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; ("Lokalna").15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Karmelowa)363 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; ("Karmelowa").15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Szafirowa)322 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; ("Szafirowa").15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer