artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały-Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały z uzasadnieniem w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały-Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok242 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim293 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim948 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim742 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w/ssprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim290 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały dot. ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego169 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XX/279/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2016 rok 310 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie.131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zamiany niezabudowanych działek położonych w PiotrkowieTrybunalskim przy ul. Cedrowej, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na niezabudowane działki położone w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lipowej i ul.Polnej stanowiące własność osoby fizycznej.79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 201674 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* I Autopoprawka do Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta 2017 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s projektu budżetu miasta na 2017 r. - cz. 430 MB
Projekt Uchwały w/s projektu budżetu miasta na 2017 r. - cz. 322 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s projektu budżetu miasta na 2017 r. - cz. 238 MB
Projekt Uchwały w/s projektu budżetu miasta na 2017 r. - cz. 114 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s WPF na lata 2017-203615 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* I Autopoprawka do Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta 2016 r.626 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie z autopoprawką do WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXVIII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Ojcu Ambrożemu, Mieczysławowi Piotrowi Wójcikowi155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę w/s przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 268 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego270 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w/s określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XX/279/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2016 rok310 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim PDFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości 1/2 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szerokiej 5 - 1-go Maja 8 (obręb 14) oznaczonej nr działki 549 o powierzchni 0,0769 ha237 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości zabudowane, położone w Piotrkowie Trybunalskim573 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości zabudowane, położone w Piotrkowie Trybunalskim103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 37 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej 35A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Prusa106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na przyznanie należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do udziału 140/144 części w działkach oznaczonych numerami 131/5 (obręb 17), 219/2 , 219/3, 219/4 i 219/6 (obręb 20)104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2017 pn. ''Bezpieczne Miasto 2017"367 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r. 13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXVII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmiany granic: Osiedla Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedniieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka-Sadowa, Osiedla Armii Krajowej oraz zmiany nazwy Osiedla StarówkaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.187 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały: Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 rokuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul, Orlej 11 - Ciepłownia C-1 ul. Rolniczej 75- Ciepłownia C-242 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.O3.R, 11.8.O1.R, 11.14.O1.R, 11.15.E3.R, 11.16.O1.R147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer