artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XVII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXV/458/12 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników329 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok168 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały247 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok172 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków548 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały462 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Al. Concordii, drogi projektowanej, Agrestowej i Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwałyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim761 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń :Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik - Aktualizacja ProjektuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
aktualizacji ?Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015-2030? przyjętych uchwałą nr XVIII/258/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskim z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski" 132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr IV/43/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XXXII/630/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr V/62/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 r.219 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej numerem działki 19/24 w obrębie 32.129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej.131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiany prawa własności nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej, oznaczonej nr działek 296/120 o pow.0,0027 ha i 296/122 o pow.0,0003 ha w obr. 23 stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej, oznaczonej nr działki 296/119 o pow.0,0039 ha w obr.23 stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, w użytkowaniu wieczystym "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały269 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu ?Rodzina+4?190 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok 153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany budżetu Miasta na 2015 r.430 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt WPF ze zmianami287 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XVI Sesję Rady Miasta

Załączniki:
* Wyniki konsultacji167 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Konsultacje w/s Programu współpracy na rok 2016339 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016261 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok 313 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik - Działania bezpośrednio wpływające na poziom bezpieczeństwa 368 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2016 pn. "Bezpieczne Miasto 2016"111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-202066 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s przyjęcia ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski?MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski"118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wystąpienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 30 o powierzchni 0,7550 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 127/1, objętej księgą wieczystą PT1P/00105676/1, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim212 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 60a130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 35A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zwolnień w podatku od nieruchomości177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s opłaty targowej289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych541 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wprowadzenia oraz określenia opłaty prolongacyjnej172 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości193 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie do projektu uchwały74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie wydatków związanych z organizacją i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół - wydatki41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół - wydatki40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie nakładów na inwestycje43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dotacji na zadania z zakr. adm. rząd. oraz inne zlecone - wydatki54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dotacji na zadania z zakr. adm. rząd. oraz inne zlecone - dochody43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie wydatków68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie wydatków92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dochodów54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dochodów63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie do WPF53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz przedsięwzięć do WPF162 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletnia Prognoza Finansowa108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
w/s określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektoryMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Leśników w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zmieniająca uchwałę Nr III/23/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiegoz dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok306 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu niepieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73 jako aportu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy205 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim206 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim158 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi300 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. (zip)405 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r.33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wieloletnia Prognoza Finansowa108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer