artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XVII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXV/458/12 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników 329 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok 168 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały 247 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok 172 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 548 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 126 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 234 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały 462 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Al. Concordii, drogi projektowanej, Agrestowej i Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim 761 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń :Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik - Aktualizacja Projektu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
aktualizacji ?Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015-2030? przyjętych uchwałą nr XVIII/258/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskim z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski" 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr IV/43/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XXXII/630/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr V/62/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 r. 219 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej numerem działki 19/24 w obrębie 32. 129 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej. 131 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiany prawa własności nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej, oznaczonej nr działek 296/120 o pow.0,0027 ha i 296/122 o pow.0,0003 ha w obr. 23 stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej, oznaczonej nr działki 296/119 o pow.0,0039 ha w obr.23 stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, w użytkowaniu wieczystym "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców 133 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały 269 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu ?Rodzina+4? 190 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok 153 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie 131 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany budżetu Miasta na 2015 r. 430 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt WPF ze zmianami 287 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XVI Sesję Rady Miasta

Załączniki:
* Wyniki konsultacji 167 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Konsultacje w/s Programu współpracy na rok 2016 339 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 261 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok 313 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik - Działania bezpośrednio wpływające na poziom bezpieczeństwa 368 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2016 pn. "Bezpieczne Miasto 2016" 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 272 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s przyjęcia ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski? MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski" 118 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wystąpienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 30 o powierzchni 0,7550 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 127/1, objętej księgą wieczystą PT1P/00105676/1, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 212 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 60a 130 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 35A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zwolnień w podatku od nieruchomości 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s opłaty targowej 289 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych 541 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wprowadzenia oraz określenia opłaty prolongacyjnej 172 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 193 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie do projektu uchwały 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie wydatków związanych z organizacją i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół - wydatki 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół - wydatki 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie nakładów na inwestycje 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dotacji na zadania z zakr. adm. rząd. oraz inne zlecone - wydatki 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dotacji na zadania z zakr. adm. rząd. oraz inne zlecone - dochody 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie wydatków 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie wydatków 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dochodów 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie dochodów 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie do WPF 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz przedsięwzięć do WPF 162 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletnia Prognoza Finansowa 108 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
w/s określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 114 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektory MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Leśników w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zmieniająca uchwałę Nr III/23/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiegoz dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok 306 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu niepieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73 jako aportu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 205 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 204 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim 206 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 204 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 158 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 135 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 300 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. (zip) 405 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF 145 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wieloletnia Prognoza Finansowa 108 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer