artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady III sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 24 marca 2014 roku w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Fundudzu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uhcwały w/s strefy parkowania płatnego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobieraniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Twardosławickiej, Zawodzie, rzeki Strawy i Autostrady A1 w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Twardosławickiej, Zawodzie, rzeki Strawy i Autostrady A1 w Piotrkowie Trybunalskim192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Armii Krajowej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim995 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości562 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do uchwały w/s uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2015 pn. ,,Bezpieczne Miasto 2015"265 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2015 pn. ,,Bezpieczne Miasto 2015"61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do uchwały w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do uchwały w/s przyjęcia programu rozwoju pn. ,,Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia programu rozwoju pn. ,, Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020"272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej326 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, udziału 41843/221809 w części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dąbrowskiego 5154 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Źródlanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 25 jako działka 315/6 o pow. 0,0030 ha, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. (zip)552 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF (z II autopoprawką do 2015 roku)44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF (z autopoprawką na sesję grudniową)50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wieloletnia Prognoza Finansowa111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał

artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XLVIII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s przyjęcia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015-2018" (zip)35 MB
Projekt uchwały w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkają mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę887 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt w/s zmiany Uchwały Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok 191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim275 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej - Bocznej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Błotnej, stanowiącą własność osoby fizycznej125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic: Polnej - Kostromskiej178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 123, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 266/1 o powierzchni 0,0050 ha i 266/2 o powierzchni 0,5974 ha w obrębie 1078 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umów użytkowania wieczystego działek gruntu nr 34/7 i 34/8 (obr. 34), 369/1 i 369/8 (obr. 36) oraz 133/16 (obr. 32) 81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dn. 23 czerwca 2010 r. w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego409 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. (zip)566 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Wieloletnia Prognoza Finansowa107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer