artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXIV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miasta 249 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r. 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Aport w/s objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziału w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 204 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Aport w/s objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 206 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach programu 312 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 133 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego , określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaproszenia do osiedlenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach procedury repatriacyjnej siedmiu nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 164 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Mapa - ul. Belzacka 164 323 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniajacej Staut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 620 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXIII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s likwidacji jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim. 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s likwidacji jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania jej statutu 175 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania jej statutu 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zamiany niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Malinowej, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz współwłasność osób fizycznych. 119 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do projektu uchwały-wykaz aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 231 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 4, do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 125 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej o łącznej pow. 0,1443 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 27/29-ul. Jerozolimskiej 14 do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r. 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2015 z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r. 136 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi na uchwałę nr XVII/245/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 175 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny do uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim 270 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXII...

Przed XXII Sesją Rady Miasta nie zostały podjęte żadne projekty uchwał, ponieważ była to Sesja Nadzwyczajna zwołana na wniosek 11 radnych Rady Miasta w sprawie: "Analiza przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim"
artykuł nr 4

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXI Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta 290 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta 171 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zamiany niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej- Sasanek stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na niezabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.Bosmańskiej-Zawiłej, stanowiącą własność osoby fizycznej 283 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 2/658 położonej w obrębie 28 przy ul. Jedności Narodowej 7f 291 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości zabudowanych pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim 144 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik Gminny Program Wspierania Rodzin 916 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018" 266 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim 428 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do WPF dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r. 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer