artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok

Załączniki:
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 18 KB
Gospodarka finansowa jednostek budżetowych posiadających wyodrębniony rachunek dochodów własnych na podst. art. 18 z Ustawy o finansach publicznych 34 KB
Realizacja prognozy długu 17 KB
Obliczenie wysokości wolnych środków za 2005 r. 17 KB
Wykonanie dochodów budżetu Państwa palnowanych do uzyskania w 2005 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 KB
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego 33 KB
Sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 21 KB
Sprawozdanie z wykonania planu powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 36 KB
Sprawozdanie z wykonania planu gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 36 KB
Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych 19 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 42 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych 33 KB
Wykonanie planu dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych 23 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 30 KB
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 38 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami miastu 20 KB
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 20 KB
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2005 r. 125 KB
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 537 KB
Wykonanie wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego wg grup w poszczególnych działach 66 KB
Wykonanie wydatków ogółem 66 KB
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat) 66 KB
Wykonanie dochodów ogółem wraz ze środkami Unii Europejskiej wg źródeł 66 KB
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 2005 r. 22 KB
Wykonanie dochodów miasta 62 KB
Wykonanie dochodów ogólem 66 KB
Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 735 KB