artykuł nr 1

LXIV Sesja z dn. 31.05.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym

z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień: 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 8:15

LXIV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter

 

AUTOPOPRAWKA do LXIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.2 zmiany budżetu miasta na 2023 rok;

4.3 zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok; 

4.4 nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Aleje 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.5 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową
ul. Krasickiego 7 na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ściegiennego;

4.6 ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski;

4.7 określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski;

4.8 wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.9 powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

5. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia 24 maja 2023 r.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad LXIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta (-) Marian Błaszczyński

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta MiastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.1 wyniki głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projektu uchwały ws. zmiany budżetu miasta na 2023 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.2 wyniki głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok 154 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.3 wyniki głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Aleje 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Aleje 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.4 wyniki głosowania do projektu uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Aleje 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Krasickiego 7 na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ściegiennego30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Krasickiego 7 na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ściegiennego15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Krasickiego 7 na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ściegiennego562 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.5 wyniki głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Krasickiego 7 na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ściegiennego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.6 wyniki głosowania do projektu uchwały w/s ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.7 wyniki głosowania do projektu uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.8 wyniki głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.9 wyniki głosowania do projektu uchwały w/s powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s powierzenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uprawnienia do określenia wysokości opłaty za korzystanie z publicznych szaletów miejskich i toalet automatycznych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.10 wyniki głosowania do projektu uchwały w/s powierzenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uprawnienia do określenia wysokości opłaty za korzystanie z publicznych szaletów miejskich i toalet automatycznych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer