artykuł nr 1

LX Sesja z dn. 25.01.2023 r.

AUTOPOPRAWKA

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień: 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 8:00

LX Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII oraz z LVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2023 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;
  3. 3. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Mazowieckiej,
  4. 4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej;
  5. 5. ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski,
  6. 6. zmiany uchwały Nr LVIII/734/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok;
  7. 7. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023;
  8. 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Roosevelta, Granicznej i Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim;
  9. 9. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 5. Protokół z Komisji Rewizyjnej z kontroli Funkcjonowania Stołówek w Szkołach Podstawowych w Piotrkowie Trybunalskim.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego
  z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za
  2022 rok.
 7. Informacja o zgłoszonych żądaniach w roku 2022, w zakresie art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (roszczenia związane z uchwalaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz w zakresie art. 36 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przeprowadzonych postępowaniach administracyjnych zmierzających do określenia należnej gminie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – tzw. "renta planistyczna".
 8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 21 grudnia 2022 r. do dnia 18 stycznia 2023 r.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Podpisał Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

 

 

 

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie Prezydenta z Autopoprawką do WPF 2023-2044MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Mazowieckiej32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Mazowieckiej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik - Mapa do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej344 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr LVIII/734/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/734/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-202319 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-202313 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Roosevelta, Granicznej i Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Roosevelta, Granicznej i Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim152 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Roosevelta, Granicznej i Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer