artykuł nr 1

XXVII Sesja Rady Miasta z dnia 30 września 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/387/20 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXVII/386/20 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXVII/385/20 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXVII/384/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 872 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXVII/383/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/382/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/381/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/380/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim wzdłuż ulicy Jedności Narodowej 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXVII/379/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z "Hempis" spółka jawna Marek Pietrzak i Synowie ZPCHr, na części nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej z przeznaczeniem na parking 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/378/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 27 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/377/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Goździków i ul. Kajakowej 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/376/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/375/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/374/20 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do uchwały Nr XXVII/374/20 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok 365 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/373/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do uchwały Nr XXVII/373/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 314 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXVI Sesja Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVI/372/20 przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego 485 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/371/20 przyjęcia zmian w "Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/370/20 w/s zasad udziału innych instytucji publicznych, podmiotów komercyjnych oraz organizacji pozarządowych w Programie "Piotrkowska Karta Mieszkańca" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/369/20 w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim 297 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/368/20 w/s pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/367/20 w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2020 rok 542 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/366/20 zmieniająca uchwałę Nr XV/260/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2020 pn. "Bezpieczne Miasto 2020" 275 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/365/20 w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 280 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/364/20 w/s zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta 233 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/363/20 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości ceni opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej 216 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/362/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok 614 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/361/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 321 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXV Sesja Rady Miasta z dnia 5 sierpnia 2020 r.

artykuł nr 4

XXIV Sesja Rady Miasta z dnia 15 lipca 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV/358/20 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 ? ul. Wojska Polskiego 200 316 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/357/20 w/s ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/356/20 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garbarskiej 5 186 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/355/20 w/s objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 262 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/354/20 w/s wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 73a do spółki pod firmą: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. 302 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/353/20 w/s zmiany "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXIV/352/20 w/s przyjęcia Programu Piotrkowska Karta Mieszkańca MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXIV/351/20 w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 601 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXIV/350/20 zmieniająca uchwałę w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania. 769 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXIV/349/20 w/s powołania Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 277 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXIV/348/20 w/s odwołania Skarbnika Miasta 245 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXIV/347/20 w/s zmiany budżetu Miasta na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/346/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer