artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, budowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej wraz z remontem, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania: ,,Przebudowa ul. Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja techniczna''

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z budową/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania: ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna''

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w ul. Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na: Część I: zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ul.Twardosławickiej - uzupełnienie, Część II: wykonanie robót budowlanych - budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Twardosławickiej - uzupełnienie dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowę ul. Spacerowej