artykuł nr 1

LVI Sesja z dn. 26.10.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:26 października 2022 r. (środa) o godz. 8:00 LVI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.

 

Autopoprawka - Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2022 rok;
  3. 3. wyrażenia zgody na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 13 jako działka numer 453/28;
  4. 4. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;
  5. 5. zmieniającej uchwałę Nr XLIX/619/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
   z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok, zmienioną uchwałą Nr LI/649/22 z dnia 25 maja 2022 roku;
  6. 6. zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok;
  7. 7. stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski;
  8. 8. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza;
 5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu.
 6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta.
 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta.
 8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 20 września 2022 r. do dnia 18 października 2022 r.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s WPF - autopoprawkaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta - autopoprawka 20 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek do kwoty 212.850,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek do kwoty 212.850,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Piastowskiej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny 1739 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny 2894 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piastowskiej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 13 jako działka numer 453/2839 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 13 jako działka numer 453/28.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/619/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok, zmienioną uchwałą Nr LI/649/22 z dnia 25 maja 2022 roku15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/619/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok, zmienioną uchwałą Nr LI/649/22 z dnia 25 maja 2022 roku13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer