artykuł nr 1

L Sesja z dn. 27.04.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku

zwołuję na dzień: 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 9:00

L Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter

 

Autopoprawka - Zawiadomienie o L Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dn. 27.04.2022r.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.2 zmiany budżetu Miasta na 2022 rok;

4.3 nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej 19;

4.4 wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej;

4.5 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Kostromskiej 63 i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/530/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r.;

4.6 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Kostromskiej 63 i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/531/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r.;

4.7 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;

4.8 określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2022;

4.9 przekazania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania;

4.10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim.

 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasto Piotrków Trybunalski za rok 2021.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim jako organizatora pieczy zastępczej za 2021 r. i zestawienie potrzeb w tym zakresie.

7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 23 marca 2022 r. do dnia 19 kwietnia 2022 r.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Załączniki:
Autopoprawka - Zawiadomienie o L Sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2022 r.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej 1926 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* uzasadnienie do projektu uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej 1915 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej 1928 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 63 i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/530/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 63 i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/530/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 63 i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/531/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r.16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonych przy ul. Kostromskiej 63 i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 63 i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/531/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia PSAG14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały zmieniającej PSAG704 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2022 wraz z uzasadnieniem372 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 202227 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekazania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania 15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s przekazania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania 136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s przekazania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej zerwania umów partnerskich z miastami Kostromą (Federacja Rosyjska) i Mołodeczno (Republika Białorusi) 20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej zerwania umów partnerskich z miastami Kostromą (Federacja Rosyjska) i Mołodeczno (Republika Białorusi)28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s skargi na Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s skargi na Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania dotyczący podjęcia uchwały w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer