artykuł nr 1

XLVII Sesja z dn. 26.01.2022 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368 i poz. 2459) zarządzam na dzień:

 

26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 8.00 

XLVII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

 

Imienne wykazy głosowań przesłane zostaną pocztą elektroniczną wraz z niniejszym zawiadomieniem w dniu 17 stycznia 2022 r. (alternatywnie dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania przesłanych wykazów głosowań możliwy będzie osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań od dnia 17 stycznia 2022 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10).

Imienne wykazy głosowań, po uzupełnieniu, należy złożyć do dnia 24 stycznia 2022 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie imiennych wykazów głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XLVII Sesji Rady Miasta, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.2 . zmiany budżetu miasta na 2022 rok;

4.3. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego i objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;

4.4. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

4.5. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników;

4.6. regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej;

4.7. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania;

4.8. zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim;

4.9. zmieniającej uchwałę Nr XLV/563/21 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski;

4.10. nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim;

4.11. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim
za 2021 rok.

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 13 grudnia 2021 roku  do dnia 16 stycznia 2022 roku. 

8. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Marian Błaszczyński

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim 258 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/563/21 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/563/21 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 11 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 11 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego i objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego i objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 r. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer