artykuł nr 1

XXVIII Sesja z dn. 29.10.2020 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106, poz. 1423, poz. 1478 i poz. 1493, poz. 1639, poz. 1747) zarządzam na dzień:

29 października 2020 r. (czwartek) o godz. 12:00 XXVIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

Osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań jest możliwy od dnia 20 października 2020 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10. Zwrotne koperty z imiennymi wykazami głosowań należy złożyć do dnia 27 października 2020 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie do dnia 27 października 2020 r., zwrotnych kopert z imiennymi wykazami głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XXVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwołanej w trybie korespondencyjnym. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2020 rok;
  3. 3. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
   i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  4. 4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 73;
  5. 5. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu;
  6. 6. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej 
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22;
  7. 7. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim; 
  8. 8. zmieniającej uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XVIII/291/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 roku;
  9. 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Życzliwej oraz rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim;
  10. 10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim;
  11. 11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim;
  12. 12. rozpatrzenia petycji w sprawie przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności.
  13. 13. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości;
  14. 14. wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  15. 15. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.
 4. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta 
  i Przewodniczącego Rady Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu.
 5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta.
 6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta.
 7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 19 września do dnia 18 października 2020 r.
 9. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Podpisał Marian Błaszczyński

 

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z wyjaśnieniami13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do uchwały w spr zmiany budżetu miasta na 2020 z wyjaśnieniami17 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 + uzasadnienie do uchwałyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 7315 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Mapa 17-1 - do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu409 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Mapa 17-1 format A4 - do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu263 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Mapa 14-639 - do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu382 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Mapa 14-639 format A4 - do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu331 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZAŁĄCZNIK MAPA PRAWNA_dz 1 - do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZAŁĄCZNIK MAPA PRAWNA_dz 639_skala 1_500 - do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu287 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 2229 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 2214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 2215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XVIII/291/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 roku13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XVIII/291/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 roku15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Życzliwej oraz rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim760 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Życzliwej oraz rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia petycji w sprawie przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s rozpatrzenia petycji w sprawie przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22237 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer