artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXIII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/421/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - Meble" w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piorkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cmentarnej, Partyzantów, Krzywej i rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim17 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cmentarnej, Partyzantów, Krzywej i rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego163 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego w rejonie ulicy Sulejowskiej-Meble w Piotrkowie Trybunalskim11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej-Meble w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sulejowskiej-"Sigmatex"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej ?Sigmatex w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego151 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany dotyczącej przeznaczenia fragmentu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usług sportu i rekreacji w zmianie miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 29 grudnia 2000 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany dotyczącej przeznaczenia fragmentu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usług sportu i rekreacji w zmianie miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej Piotrkowa Tryb. z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112) nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zniesienia ochrony pomnikowej w stosunku do 8 drzew oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na 78 drzewach wchodzących w skład zadrzewienia przyzagrodowego wpisanego do rejestrów pomników przyrody142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wierzejskiej 31, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 219/1 o powierzchni 0,3418 ha i nr 220 o powierzchni 0,5493 ha w obrębie 1772 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rumiankowej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 19, jako działki nr 92/1 o powierzchni 0,0093 ha oraz nr 92/2 o powierzchni 0,0047 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ul. Pomarańczowej 10 i ul. Rumiankowej 472 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Uchwałą nr II/19/10 z 10 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 roku, Uchwałą nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku i Uchwałą nr XIII/250/11 z dnia 26 października 2011 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 10-plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 9A-zmiany w planie wydatków zwiazanych z ochroną środowiska-gmina38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8B-zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią-powiat32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8A-zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią-gmina25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7-zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6-zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5-zmiany w planie nakładów na inwestycje39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4B-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-powiat50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4A-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3B-zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-powiat39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3A-zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik-wykaz przedsięwzięć100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków378 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik do projektu uchwałyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik do projektu uchwałyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej kąpielisko miejskie "Słoneczko"81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 15 jako działki nr: 784/11 o pow. 64 m2 i 784/2 o pow. 1 m?, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 41 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXI sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działka nr 592/1 o pow.156 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 r.77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 13164 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 3167 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7A-zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6-zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5-zmiany w planie nakładów na inwestycje33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4-zmiany w planie dochodów budżetu państwa planowane do uzyskania w 2012 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3A-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r.33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2-wykaz przedsięwzięć100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1-prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 201187 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2011 rok81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XX sesji Rady Miasta

Załączniki:
* załącznik nr 2-wykaz przedsięwzięć99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1 do projektu uchwały156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4-plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3-zmiany w planie nakładów na inwestycje32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik do projektu uchwałyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik do projektu uchwały903 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer