artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na sporządzanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach niezagospodarowanych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski w 2017 roku

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach niezagospodarowanych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski w 2017 roku

artykuł nr 4

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla realizowanego w partnerstwie projektu pn. "Rewitalizacja terenów Podzamcza-Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 5

Postępowanie na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek podległych

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze