artykuł nr 1

Projekt Budżetu Miasta na 2007 r.

Załączniki:
Plan wydatków jednostek budżetowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok 611 KB
Plan wydatków jednostek pomocniczych. 22 KB
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r 21 KB
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 23 KB
Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r. 22 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 31 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 30 KB
Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych 23 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 33 KB
Prognoza spłaty długów w latach 2008 - 2015 22 KB
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok 23 KB
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalski na 2007 rok 21 KB
Wieloletni plan inwestycyjny 2007 - 2009 44 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2007 r. 174 KB
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2007 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 44 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 25 KB
Plan wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok - według klasyfikacji budżetowej 740 KB
Środki pochodzące z budżetu UE na 2007 r. 25 KB
Dochody Budżetu Miasta na 2007 r. 75 KB
Objaśnienia do projektu Budżetu Miasta na 2007 r. 427 KB
Projakt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 105 KB