artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

Załączniki:
Uchwała II/78/2012 Skladu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 11 maja 2012 r. w/s opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta 544 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykresy 216 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2011 r. 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2011 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-powiat 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-gmina 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-powiat 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-gmina 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-powiat 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-gmina 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek-powiat 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek-gmina 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-powiat 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-gmina 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-powiat 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-gmina 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2011rok 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania według pełnej klasyfikacji budżetowej 836 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja planu wydatków budżetu za okres od począrku roku do 31 grudnia 2011 r. 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem-według działów 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat) 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych-razem gmina i powiat oraz w podziale na gminę i powiat 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2011 roku 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2011 rok 158 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie w wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2011 r. 917 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała II/71/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 26 kwietnia 2012 r. w/s opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za rok 2011 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer