artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

Załączniki:
Uchwała II/78/2012 Skladu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 11 maja 2012 r. w/s opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykresy216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2011 r.44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2011 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-powiat36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-gmina38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-powiat32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-gmina34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-powiat34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-gmina39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek-powiat43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek-gmina30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-powiat54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-gmina52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-powiat40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-gmina41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2011rok50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania według pełnej klasyfikacji budżetowej 836 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja planu wydatków budżetu za okres od począrku roku do 31 grudnia 2011 r.61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem-według działów32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych-razem gmina i powiat oraz w podziale na gminę i powiat104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2011 roku24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2011 rok158 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie w wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2011 r.917 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała II/71/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 26 kwietnia 2012 r. w/s opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za rok 2011MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer