artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

Załączniki:
Uchwała II/78/2012 Skladu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 11 maja 2012 r. w/s opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta 544 KB
Wykresy 216 KB
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2011 r. 44 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2011 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 31 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią 31 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią 26 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-powiat 36 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-gmina 38 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-powiat 32 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-gmina 34 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat 37 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina 28 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-powiat 34 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-gmina 39 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek-powiat 43 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek-gmina 30 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 47 KB
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-powiat 54 KB
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-gmina 52 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-powiat 40 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-gmina 41 KB
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 12 KB
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 66 KB
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 20 KB
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2011rok 50 KB
Wydatki i zobowiązania według pełnej klasyfikacji budżetowej 836 KB
Realizacja planu wydatków budżetu za okres od począrku roku do 31 grudnia 2011 r. 61 KB
Wykonanie wydatków ogółem-według działów 32 KB
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat) 33 KB
Wykonanie dochodów budżetowych-razem gmina i powiat oraz w podziale na gminę i powiat 104 KB
Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2011 roku 24 KB
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2011 rok 158 KB
Sprawozdanie w wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2011 r. 917 KB
Uchwała II/71/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 26 kwietnia 2012 r. w/s opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za rok 2011 MB