artykuł nr 1

LXV Sesja Rady Miasta z dn. 28.06.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXV/813/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXV/812/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, POW i J. Słowackiego w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXV/811/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXV/810/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic: Energetyków i Dmowskiego29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXV/809/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do dnia 30 kwietnia 2039 r. i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia na część nieruchomości położonej przy ul. Dmowskiego 38e18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXV/808/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piastowskiej 12 m. 2028 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXV/807/23 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXV/807/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXV/806/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXV/806/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXV/805/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXV/804/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXV/803/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LXIV Sesja Rady Miasta z dn. 31.05.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXIV/793/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LXIV/793/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIV/794/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr LXIV/794/23 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIV/795/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIV/796/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Aleje 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała LXIV/797/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Krasickiego 7 na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ściegiennego30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały LXIV/797/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Krasickiego 7 na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ściegiennego599 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIV/798/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIV/799/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIV/800/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystywanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIV/801/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIV/802/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uprawnienia do określenia wysokości opłaty za korzystanie z publicznych szaletów miejskich i toalet automatycznych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

LXIII Sesja Rady Miasta z dn. 26.04.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXIII/792/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2023356 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/791/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/790/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/789/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-203015 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/788/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniająca uchwałę nr XLIII/536/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/787/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 2230 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/786/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/785/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Browarnej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXIII/784/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok976 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/784/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXIII/783/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/783/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer