artykuł nr 1

XXXIV Sesja z dn. 31.03.2021 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159 i poz.180), zarządzam na dzień:

 

31 marca 2021 r. (środa) o godz. 08:00

XXXIV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

3.2. zmiany budżetu miasta na 2021 rok;

3.3 uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025;

3.4. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 21;

3.5. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 134;

3.6. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej;

3.7. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej;

3.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Wspólnota Mieszkaniowa nr 57 ul. Jerozolimska 25);

3.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Wspólnota Mieszkaniowa nr 69 ul. Topolowa 16-20);

3.10. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 rok;

3.11. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2030;

3.12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie Trybunalskim;

3.13. nadania Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ,,Bartek’’
w Piotrkowie Trybunalskim;

3.14. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3.15. przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

4. Sprawozdanie ze skarg i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie 1.01.2020 – 31.12.2020 r.

5. Sprawozdanie z Realizacji Programu Rozwoju Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020 za 2020 rok.

6. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

7. Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2020.

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za 2020 rok.

9. Sprawozdanie z Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok.

10. Sprawozdanie z Realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok.

11. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 21 marca 2021 roku.

13. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Podpisał:

(-) Marian Błaszczyński

Przewodniczący Rady Miasta

 

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy FinansowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-202544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-202517 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 2129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 2115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 2117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 13417 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową nr 57 na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej 2514 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Wspólnota Mieszkaniowa nr 57 - ul. Jerozolimska 25)729 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową 57, na część nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej 2517 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Wspólnota Mieszkaniowa nr 69, ul. Topolowa 16-20)16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Wspólnota Mieszkaniowa nr 69 - ul. Topolowa 16-20)623 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową nr 69, na część nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 16-2017 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 rok 125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 rok17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021- 203015 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-203024 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 - 2030722 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-203017 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie Trybunalskim423 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie Trybunalskim17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej - Bartek w Piotrkowie Trybunalskim wraz załącznikiem21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie nadania Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej - Bartek w Piotrkowie Trybunalskim17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu Uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer