artykuł nr 1

VII sesja Rady Miasta - 30 marca 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VII/140/11 w/s uchylenia Uchwały Nr LIV/881/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 25 sierpnia 2010 r. w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima 8 bl. 10, m. 5568 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/139/11 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta413 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/138/11 w/s zmian składów osobowych komisjii stałych Rady Miasta431 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/137/11 w/s skargi Pani Marii Gładysz na działania Dyrektora SP Nr 8 w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/136/11 w/s skargi Pana Tomasza Steglińskiego na Dyrektora Gimnazjum Nr 5 oraz na Dyrektora SP Nr 13 w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/135/11 w/s skargi Pana Henryka alamy na urzędnika Urzędu Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/134/11 zmieniająca Uchwałą Nr XXIII/394/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 28 maja 2008 r. w/s cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez MZK Sp. z o. o. w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/133/11 w/s przystapienia do sporządzenia zmiany dotyczącej przebiegu drogi 16KDL i zmiany ustaleń w terenach 3U i 6US w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr LI/834/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 26.05.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dn. 30 czerwca 2010 r. nr 192, poz. 1553)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr VII/132/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany dot. przeznaczenia fragmentu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usług sportu i rekreacji w zmianie miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dn. 9 lutego 2011 r. Nr 13, poz. 122)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/131/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 28 stycznia 2004 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej358 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu206 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/130/11 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic; Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/129/11 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim z ustaleniami obowiązujacego 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego'446 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej421 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/128/11 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Żeglarskiej, Tymiankowej i Sasanek w Piotrkowie Trybunalskim29 MB
Uchwała Nr VII/127/11 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żeglarskiej, Tymiankowej i sasanek w Piotrkowie Trybunalskim z ustaleniami obowiązujacego 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego'448 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej416 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/126/11 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 10 czerwca 1998 r. w/s zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na terenach położonych w rejonie ulicy Kleszcz w Piotrkowie Trybunalskim z11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII125/11 w/s stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 10 czerwca 1998 r. w/s zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na terenach połozonych w rejonie ulicy Kleszcz w Piotrkowie Trybunalskim z ustaleniami obowiązującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"534 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do PRL - Plan Finansowy40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/124/11 w/s przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015555 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/123/11 w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 45 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej 7A łącznie z udziałem w prawie użtkowania wieczystego gruntu598 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/122/11 w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonych numerami: 148/14 (ul. Szmidta), 261/34 (ul. Chrobrego)532 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/121/11 w/s sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 64, ul. Bocznej 3, Bocznej 5, ul. Bocznej 7.484 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/120/11 w/s zmiany uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. w/s zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych likali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 listopada 2007 r. i Nr XXIV/403/08 z dn. 25 czerwca 2008 r.572 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/119/11 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 593/2 o pow. 333 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej437 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/118/11 w/s wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 411/13 o pow. 0,0002 ha.538 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/117/11 w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dn. 23 czerwca 2010 r. zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dn. 25 sierpnia 2010 r. i Uchwałą na II/19/10 z dn. 10 grudnia 2010 w. w/s zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi675 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/116/11 w/s zmiany budżetu miasta na 2011 r.12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/115/11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

VI Sesja Rady Miasta - 23 lutego 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VI/114/11 zmieniająca uchwałę w/s delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku realizującej zadania Starosty398 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/113/11 w/s skarg Barbary Pisialskiej na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/112/11 w/s skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/111/11 w/s skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/110/11 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego421 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/109/11 w/s zmiany Uchwały Nr XXXVII/652/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. w/s zmiany Uchwały Nr XXIV/427/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę w/s utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji"723 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/108/11 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zaresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2011 r.993 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr VI/107/11 w/s wyrażenia zgody na udzielenie 95% bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania niezabudowanych gruntów w użytkowanie wieczyste położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Doroszewskiego oznaczonych nr działek 392/12, 392/13, 392/14, 392/10, 392/19, 392/20, 392/22, 392/23, 392/24 i 392/34 w obrębie 24 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokaliMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nt VI/106/11 w/s wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu440 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/105/11 w/s zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 33/3 o pow. 50 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niskiej492 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/104/11 w/s sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/103/11 w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkownika nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy Placu Zamkowym 4, ul. Zamkowej i ul. Jerozolimskiej 30514 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/102/11 w/s wyrażenia zgody na przyznanie w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działki położonej w Piotrkowie Trybunalskiem, oznaczonej numerem 85/32 o powierzchni 0,0114 ha w obrebie 18, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod projektowany układ komunikacyjny, nieruchomości zmiannej połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świtezianki oznaczonej nr działki 85/33 o powierzchni 0,0094 ha531 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/101/11 w/s zmiany budżetu miasta na 2011 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/100/11 w/s upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wystawiania poleceń wyjzadu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego426 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/99/11 w/s wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego462 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/98/11 w/s odwołania przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego477 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/97/11 w/s powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/96/11 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego392 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/95/11 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego280 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/94/11 w/s ustalenia regulaminu glosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/93/11 w/s powoałania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach radnych na wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego329 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/92/11 w/s odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego271 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/91/11 w/s ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/90/11 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego330 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/89/11 w/s przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego260 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/88/11 w/s wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego261 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/87/11 w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/86/11 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach radnego na przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego312 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/85/11 w/s odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego249 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/84/11 w/s ustalenia regulaminu glosowania odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/83/11 o powołaniu Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego285 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

V Sesja Rady Miasta - 31 stycznia 2011 r.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego785 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/82/11 w/s okreslenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla zawodników osiągajacych wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/81/11 w/s określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa trybunalskiego trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz osobom wyrózniającym się osiągnięciami w działalności sportowej71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/80/11 w/s powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania.82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - Plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na I półrocze 2011 r.96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Plan pracy Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na I półrocze 2011 r.64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2011 r.84 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 - Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na I półrocze 2011 r.78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 - Plan pracy Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2011 r.78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na I półrocze 2011 r.54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na I półrocze 2011 roku 88 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/79/11 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/78/11 w/s nadania statutu Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/77/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R, zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. 73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/76/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego ?Pawłowska? w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. 72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/75/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego ?Pawłowska? (C8U) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. 73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/74/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego ?Pawłowska? (C3MN) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 października 2000 r. 75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/73/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic: Wodnej, Sulejowskiej, Dziewiarskiej zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2000 r. 70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/72/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody ?Żwirki? w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r.72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/71/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. 77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/70/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żeglarską, południową granicą osiedla ?Jeziorna II?, wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla ?Wierzeje? w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/191/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r.72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/69/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/68/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych ?Malwa?, ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r.74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/67/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r.73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/66/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. 72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/65/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 ? teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 ? ujęcie wody ?Żwirki? zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r.74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/64/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 ? ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. 71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/63/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską ? nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r.72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/62/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-1, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. 75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nt V/61/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ?Jeziorna I? w Piotrkowie Trybunalskim, w jednostkach urbanistycznych 6MN, 20KX, 15KD i w części 26MN, zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/883/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2006 r.73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/60/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/59/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/58/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r.72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/57/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr V/56/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. 74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/55/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. 71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/54/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: ?Wronia ? Żelazna?, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. 72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/53/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr LI/834/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. 74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/52/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. 74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/51/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/50/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. 76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/49/11/ w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. 73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/48/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. 73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/47/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. 72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/46/11 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. 71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/45/11 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonych przy ul. Kasztanowej 31 i Dworskiej, dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim 134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/44/11 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 99/2 o pow. 276 m 2 położonej Piotrkowie Tryb. przy ul. Sulejowskiej.81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/43/11 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 33 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. B. Chrobrego 5, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/42/11 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. B. Chrobrego 5, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/41/11 w/s uchylenia Uchwały NR XLIX/811/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Miasto Piotrków Trybunalski ? jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim na sfinansowanie umowy na prowadzenie ?Akcji Zima? w ciągach dróg na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okres przekraczający rok budżetowy.42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 16 - Plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 15B - Plan dotacji dla podmiotów nie zalicznych do SFP33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 15A - Plan dotacji dla podmiotów nie zalicznych do SFP33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 14B - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 14A - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13B - Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13A - Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 - Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 - Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 - Plan nakładów na inwestycje na 2011 r.52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9B - Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8B - Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7B - Plan wydatków związanych z ochroną środowiska33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7A - Plan wydatków związanych z ochroną środowiska35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6B - Plan dochodów związanych z ochroną środowiska32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6A - Plan dochodów związanych z ochroną środowiska33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2011 r. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4B - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4A - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3B - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B - Plan wydatków budżetowych111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A - Plan wydatków budzetowych141 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B - Plan dochodów budżetowych56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A - Plan dochodów budżetowych63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr V/40/11 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2010102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2011-202996 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/39/11 w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-201917 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer